:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2410
1393/4/19
مدیر پایگاه نشریه تعلیم و تربیت استثنایی بخش داوري مقالات مقالات تعیین تکلیف یا بایگانی شده از صفحه دبیران علمی خارج شوند تا دوباره مورد بررسی اولیه قرار نگیرند انجام شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید