:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2454
1393/6/6
موسوی خطاط نشریه مطالعات ناتوانی بخش دريافت و بررسي مقالات امکان تهیه گزارش از مقالات بر اساس تاریخ پذیرش در بخش فهرست و پرونده مقالات فراهم شود انجام شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید