:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2453
1393/6/6
دکتر آخوندی مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان بخش دريافت و بررسي مقالات امکان تنظیم نمایش کادر انتخاب زبان مقاله در بخش فارسی یا انگلیسی در فرم ارسال مقاله فراهم شود در بخش تنظیمات برگزاری فایل ها اضافه شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید