:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2451
1393/6/6
هادیان مجله زيست‌شناسی گياهی ايران بخش دريافت و بررسي مقالات امکان استفاده از متغیرهای نام افراد و نیز عنوان مقالات به فارسی و انگلیسی در تمام نامه ها فراهم شود انجام شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید