:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2421
1393/4/29
توکلی دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران بخش دريافت و بررسي مقالات امکان محدود کردن تعداد نویسندگان مقالات برای کاربران فراهم شود در بخش تنظیمات مقالات اضافه شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید