:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2409
1393/4/17
مدیر پایگاه نشريه علمی-پژوهشی مهندسی دريا بخش دريافت و بررسي مقالات کاراکترهای اضافی هنگام ارسال ایمیل دریافت مقاله به نویسندگان مقالات حذف شود این کاراکترها به دلیل خالی بودن نشانی یا سازمان نویسنده بودند و در نسخه جدید به صورت خودکار اصلاح می شوند
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید