:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2436
1393/5/17
عباسی دانشگاه علوم پزشكي گلستان بخش عمومي برنامه اشکال عدم نمایش نام کاربری برخی افراد در گزارش های اکسل فرم های پویا در پایگاه های چندبخشی برطرف شود انجام شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید