:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2433
1393/5/12
خلیلی دانشگاه علوم پزشكي زنجان بخش عمومي برنامه امکان مشاهده آمار بازدید مطالب یک صفحه خاص و دسترسی مستقیم به بایگانی صفحه فراهم شود در بخش مدیریت مطالب و نیز بخش بایگانی مطالب اضافه شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید