:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2411
1393/4/23
پناهی مجله‌ی پژوهش‌های حسابداری مالی بخش عمومي برنامه امکان حذف خودکار کاراکترهای اضافی و مشکل ساز کپی شده از word در متون پایگاه اضافه شود انجام شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید