:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2409
1393/4/15
ایمان جبلی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی بخش عمومي برنامه کادرهای ورود اطلاعات علمی در بخش کارنامه علمی برای ورود داده های طولانی تر تنظیم شوند انجام شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید