بایگانی بخش فهرست تغییرات برنامه

:: تا نسخه 1696 - ۱۳۸۸/۹/۸ -
:: تغییرات برنامه از نسخه 1290 تا نسخه 1579 - ۱۳۸۷/۱۲/۱۷ -
:: تغییرات برنامه تا نسخه 1287 - ۱۳۸۶/۸/۲۴ -
:: تغییرات جدید برنامه (نسخه 1158) - ۱۳۸۶/۱/۱۹ -
:: تغییرات جدید برنامه (نسخه 1150) - ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ -
:: افزایش قابلیت‌ها و امکانات برنامه - ۱۳۸۵/۱۰/۱۷ -
:: تغییرات تا نسخه 1074 - ۱۳۸۵/۷/۱۴ -
:: تغغیرات جدید برنامه (1039) - ۱۳۸۵/۴/۲۷ -
:: تغییرات نسخه 1037 - ۱۳۸۵/۴/۲۴ -
:: تغییرات برنامه تا نسخه 1035 - ۱۳۸۵/۴/۲۲ -
:: تغییرات تا نسخه 1014 - ۱۳۸۵/۳/۶ -
:: تغییرات نسخه 0988 تا 1005 - ۱۳۸۵/۲/۳۱ -
:: تغییرات نسخه‌های 0981 تا 0988 - ۱۳۸۵/۲/۴ -
:: تغییرات نسخه 0975 - ۱۳۸۵/۱/۱۴ -
:: تغییرات نسخه 0970 - ۱۳۸۵/۱/۱۴ -
:: تغییرات نسخه 0962 - ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ -
:: تغییرات نسخه 0961 - ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ -
:: تغییرات نسخه 0956 - ۱۳۸۴/۱۲/۱۱ -
:: تغییرات نسخه 0952 تا 0955 - ۱۳۸۴/۱۲/۹ -
:: تغییرات نسخه 0951 - ۱۳۸۴/۱۲/۳ -
:: تغییرات نسخه 0948 - ۱۳۸۴/۱۱/۲۸ -
:: تغییرات نسخه 0947 - ۱۳۸۴/۱۱/۲۷ -
:: تغییرات نسخه 0945 - ۱۳۸۴/۱۱/۲۳ -
:: قابلیت‌ها و تغییرات جدید برنامه(0942) - ۱۳۸۴/۱۱/۱۲ -
:: قابلیت‌ها و تغییرات جدید برنامه(940) - ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ -
:: قابلیت‌ها و تغییرات جدید برنامه(935) - ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ -
:: قابلیت‌ها و تغییرات جدید برنامه(920) - ۱۳۸۴/۱۱/۵ -
:: قابلیت‌ها و تغییرات جدید برنامه(917): - ۱۳۸۴/۱۱/۵ -
:: راه‌اندازی بخش تغییرات برنامه Cahnge Logs - ۱۳۸۴/۱۱/۵ -
:: قابلیت‌ها و تغییرات جدید برنامه(0.901) - ۱۳۸۴/۱۱/۵ -
:: قابلیت‌ها و تغییرات جدید برنامه(906): - ۱۳۸۴/۱۱/۵ -