بایگانی بخش مطالب مرتبط با سامانه ها

:: مجوزهای اداری و مطالب صفحه اصلی - ۱۳۹۴/۳/۲۰ -
:: نحوه پشتیبانی فنی و آموزشی - ۱۳۹۳/۵/۲۲ -
:: سامانه‌ی مدیریت انجمن - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: پایگاه وب ویژه بیمارستان ها - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: سامانه‌ی ثبت‌نام و آزمون استخدامی دانشگاه ها و سازمان ها - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: سامانه‌ی کارنامه‌ی ‌هیات علمی - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: پایگاه وب ویژه روابط عمومی ها - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: پایگاه وب ویژه اعضا هیات علمی و پژوهشگران - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: پایگاه وب ویژه آزمایشگاه های تشخیص طبی - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: سامانه آموزش و آزمون کارکنان - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: پایگاه وب ویژه کارخانه ها - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: طراحی سایت بیمارستان ها و کلینیک ها - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: راه اندازی وب سایت برای بیمارستان - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: طراحی سایت بیمارستان و مراکز درمانی - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: سامانه‌ی داده‌های پژوهشی - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: طراحی سایت کارخانجات و مراکز تولیدی - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: سامانه‌ی مدیریت طرح‌ها - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: راه اندازی سایت برای کارخانه ها - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: سامانه‌ی مدیریت نشریات - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: سامانه مدیریت پایگاه سازمان‌ها و ادارات - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: طراحی سایت کارخانه ها - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: سامانه‌ی مدیریت دانشگاه - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: سامانه مدیریت اطلاعات سازمانی - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: سامانه ثبت ساعات حضور کارکنان و اعضای هیات علمی - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: سامانه ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه‌ها و سازمان‌ها - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: سامانه ثبت ایده‌ها برای مدیریت خلاقانه سازمان‌ها - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: سامانه‌ی مدیریت همایش - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: سامانه مدیریت انتشارات و فروشگاه الکترونیک کتاب، کالا و خدمات - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: طراحی سایت انجمن - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: راه اندازی سامانه مدیریت انجمن ها - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: نرم افزار مدیریت انجمن - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: طراحی نرم افزار همایش - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: وب سایت همایش - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: نرم افزار مدیریت همایش - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: سامانه اعتبارسنجی و ارزشیابی نیمه‌خودکار زیربخش‌های وب - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: نرم افزار نشریه - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: طراحی سایت نشریه - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: نرم افزار مدیریت نشریه - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: راه اندازی سایت روابط عمومی ها - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: طراحی سایت روابط عمومی - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: وب سایت تخصصی روابط عمومی ها - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: راه اندازی سایت برای اعضای هیات علمی - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: وب سایت اختصاصی و شخصی - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: طراحی سایت برای اعضای هیات علمی - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: سایت پیشرفته آزمایشگاه - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: راه اندازی سایت برای آزمایشگاه - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: طراحی سایت ویژه آزمایشگاه ها - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -