به اطلاع کلیه مشتریان گرامی می رسانیم:

هزینه برپایی یک سایت عادی (با قالب مدرن عمومی) 70 میلیون ریال، هزینه تمدید خدمات پایه پشتیبانی 14 میلیون ریال، حداقل هزینه تمدید یک سایت همایش برای دوره بعدی با قالب مدرن 50 میلیون ریال و هزینه خدمات متفرقه کوچک حداقل 5 میلیون ریال خواهد بود.

با توجه به جهت گیری سیاست ها به سمت توقف برپایی سایت های ارزان، توجه بیشتر به سایت های پر محتوا و مفید، توجه ویژه به راحتی و سادگی امور و هوشمند سازی برنامه و نیز تقویت خدمات و تبدیل نرم افزار به یک سامانه پیشرفته بین المللی (بازسازی و بهسازی تمام بخش ها مطابق با بخش مدیریت فعلی برنامه و استانداردهای جهانی)، لطفا از هر گونه تماس برای کاهش هزینه ها جدا خودداری نمایید.