دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

توجه: شما فقط یک دوره نشریه منتشر کرده اید و در نتیجه فقط یک نشانی فهرست نسخه ها برای ارایه به گوگل اسکالر دارید.

Number of articles 2
Homepage URL http://yektaweb.com
Contact name: Yektaweb Intelligent Systems
Contact Email yektaweb@gmail.com

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes http://yektaweb.com/mag-volumes.php

List of issues http://yektaweb.com/mag-issues.php?volume_id=1
http://yektaweb.com/mag-issues.php?volume_id=1
http://yektaweb.com/mag-issues.php?volume_id=1

List of articles http://yektaweb.com/mag-articles.php?mag_id=1
http://yektaweb.com/mag-articles.php?mag_id=1
http://yektaweb.com/mag-articles.php?mag_id=1

Abstract examples (Persian) http://yektaweb.com/article-1-8-fa.html
http://yektaweb.com/article-1-37-fa.html
http://yektaweb.com/article-1-8-fa.html
http://yektaweb.com/article-1-37-fa.html

Article examples (Persian) http://yektaweb.com/article-1-8-fa.pdf
http://yektaweb.com/article-1-37-fa.pdf
http://yektaweb.com/article-1-8-fa.pdf
http://yektaweb.com/article-1-37-fa.pdf

Abstract examples (English) http://yektaweb.com/article-1-8-en.html
http://yektaweb.com/article-1-37-en.html
http://yektaweb.com/article-1-8-en.html
http://yektaweb.com/article-1-37-en.html

Article examples (English) http://yektaweb.com/article-1-8-en.pdf
http://yektaweb.com/article-1-37-en.pdf
http://yektaweb.com/article-1-8-en.pdf
http://yektaweb.com/article-1-37-en.pdf

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)