خرید DOI برای نشریات و همایش های غیر یکتاوبی


دقت کنید: این فرم فقط مخصوص نشریاتی است که از سامانه یکتاوب استفاده نمی کنند. نشریات و همایش های یکتاوبی باید از بخش مدیریت نسخه های نشریه اقدام به بررسی و خرید کنند.

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده
پست الکترونیک
شماره تلفن همراه
نشانی پایگاه نشریه یا همایش (حداقل یک نشریه درج شود)
شماره ها و نسخه های مورد نظر برای اختصاص کد DOI
تعداد مقالات نیازمند به کد DOI
خدمات جانبی مورد نظر (کراس چک، کراس مارک و ...)
توضیحات
CAPTCHA