AWT IMAGE

پایگاه‌های دانشگاهی بهره‌مند از خدمات یکتاوب

از میان پایگاه‌های دانشگاهی (بیش از 13 پایگاه) پایگاه دانشگاه علم صنعت تا کنون توانسته است جایزه‌ی ملی وب سال 1389 را دریافت کند و جایزه ی ملی وب سال 1391 و نیز رتبه‌ی اول پایگاه دانشگاه‌های فنی و مهندسی کشور را به دست آورد.

دانشگاه علوم قضایی با اجرای طرح بهسایت و استفاده از قالب های مدرن یکتاوب توانسته است سازماندهی و زیبایی اختصاصی را ایجاد کند.

:: دانشگاه محیط زیست www.coe.ac.ir
:: دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار www.cmu.ac.ir
:: دانشگاه صنعتی ارومیه www.uut.ac.ir
:: دانشگاه علم و صنعت ایران www.iust.ac.ir
:: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری www.ujsas.ac.ir
:: دانشگاه علوم پزشکی زابل www.zbmu.ac.ir
:: دانشگاه علوم پزشکی زنجان www.zums.ac.ir
:: دانشگاه علوم پزشکی گلستان www.goums.ac.ir
:: دانشگاه محقق اردبیلی www.uma.ac.ir
:: موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره)‏ www.mohaddes.ac.ir