پایگاه‌های نشریات بهره‌مند از خدمات یکتاوب

از میان سایت‌های نشریات (بیش از 500 نشریه) که با مدیریت کارآمد توانسته‌اند روش الکترونیک گردش کار مقالات را به طور مناسب پیاده‌سازی کنند می‌توان به مجله‌ی ایرانی آموزش در علوم پزشکی، مجله‌ی غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران (رتبه‌ی‌ اول جشنواره‌ی رازی)، نشریه‌ی فیزیولوژی و فارماکولوژی و مجله‌ی  تحقیقات علوم پزشکی زاهدان اشاره کرد.

نشریات نمایه شده در ISI :

1. مجله‌ی پرتو پژوه

2. مجله‌ی چشم پزشکی ایران

3. مجله‌ی بیومدیکال ایران

4. مجله‌ی شیلات ایران

نشریه‌های برگزیده‌ی جشنواری رازی

1. نشریه‌ی کومش (دانشگاه علوم پزشکی سمنان)

2. مجله‌ی غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران

 

نشریات دارای قالب مدرن یا اختصاصی:

 

فهرست کل نشریات بهره‌مند از خدمات یکتاوب:

Yektaweb Sites List

فهرست برخط پایگاه های تحت پوشش شرکت یکتاوب

:: journal web sites ::
1 موسسه پرتوپزشکی نوین

پرتو پژوه

Iranian journal of radiation research

ijrr.com
2 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

Journal of rafsenjan university of medical sciences

journal.rums.ac.ir
3 انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی

Physiology and pharmacology

phypha.ir/ppj
4 دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله

مجله طب‌نظامی

Journal of military medicine

militarymedj.ir
5 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پژوهش در پزشکی

Pejouhesh

pejouhesh.sbmu.ac.ir
6 سازمان انتقال خون ایران

فصلنامه پزوهشی مرکز تحقیقات انتقال خون

The scientific journal of iranian blood transfusion...

bloodjournal.ir
7 مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم

مجله غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران

Iranian journal of endocrinology and metabolism

ijem.sbmu.ac.ir
8 دانشگاه علوم پزشکى اصفهان

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

Iranian journal of medical education

ijme.mui.ac.ir
9 جامعه اسلامی دندانپزشکان

مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان

Journal of islamic dental association of iran

jida.ir
10 دانشگاه علوم پزشکی ایران

مجله علوم پزشکی رازی

the razi journal of medical sciences (rjms)

rjms.iums.ac.ir
11 دانشگاه علوم پزشکی ایران

سلامت کار ایران

Iran occupational health

ioh.iums.ac.ir
12 دانشگاه علوم پزشکی ایران

مدیریت سلامت

Health management

jha.iums.ac.ir
13 دانشگاه علوم پزشکی ایران

دوماهناهه پرستاری ایران

Bimonthly iran journal of nursing

ijn.iums.ac.ir
14 دانشگاه علوم پزشکی ایران

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

Iranian journal of psychaitry and clinical psychology

ijpcp.iums.ac.ir
15 انجمن علمی پرستاری ایران

مجله پژوهش پرستاری ایران

Iranian journal of nursing research

ijnr.ir
16 معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

فصلنامه حکیم

Hakim medical journal

hakim.hbi.ir
17 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نشریه پژوهنده

Pajoohandeh journal

pajoohande.sbmu.ac.ir
18 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی

Journal of rehabilitation

rehabilitationj.uswr.ac.ir
19 انجمن چشم پزشکی ایران

مجله چشم پزشکی ایران

Iranian journal of ophthalmology

irjo.org
20 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

مجله علمی پژوهشی افق دانش

Ofogh-e-danesh journal

hms.gmu.ac.ir
21 موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

Quarterly journal of research and planning in higher education

journal.irphe.ac.ir
22 انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

مجله انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

Iranian journal of operations research

iors.ir/journal
23 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

Zums journal

zums.ac.ir/journal
24 جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

فصلنامه علمی- پژوهشی بیماری های پستان

Iranian journal of breast disease

ijbd.ir
25 دانشگاه صنعتی اصفهان

مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک

journal of science and technology of agriculture and natural resources, water and soil science

jstnar.iut.ac.ir
26 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

Journal of gorgan university of medical sciences

goums.ac.ir/journal
27 جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

فصلنامه علمی - پژوهشی لیزر پزشکی

Lasers in medicine

icml.ir
28 علوم پزشکی ارومیه

مجله مطالعات علوم پزشکی

Urmia medical journal

umj.umsu.ac.ir
29 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

نشریه علمی پژوهشی سالمند

Iranian journal of ageing

salmandj.uswr.ac.ir
30 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Iranian Rehabilitation Journal

Iranian rehabilitation journal

irj.uswr.ac.ir
31 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

فصلنامه رفاه اجتماعی

Social welfare quarterly26

refahj.uswr.ac.ir
32 دانشگاه صنعتی اصفهان

مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای

Journal of greenhouse culture science and technology

ejgcst.iut.ac.ir
33 پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

مجله طب جانباز

Iranian journal of war and public health

ijwph.ir
34 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

Journal of birjand university of medical sciences

journal.bums.ac.ir
35 دانشکده علوم اقتصادی

فصلنامه علوم اقتصادی

Journal of economic sciences

jemr.khu.ac.ir
36 انجمن مواد پر انرژی

نشریه علمى پژوهشى مواد پر انرژی

Scientific journal of energetic materials

isaem.ir
37 دانشکده علوم اقتصادی

فصلنامه پژوهش های مالی

Journal of financial research

jfm.khu.ac.ir
38 دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله

مجله راهبردهای آموزش

Sceientific journal of education strategies

edcbmj.ir
39 دانشگاه صنعتی اصفهان

مجله پژوهش فیزیک ایران - Isfahan University of Technology

Iranian journal of physics - isfahan university of technology

ijpr.iut.ac.ir
40 دانشگاه علوم پزشکی سمنان

کومش- مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

Koomesh-journal of semnan medical sciences university

koomeshjournal.semums.ac.ir
41 جهاد دانشگاهی تربیت مدرس

نشریه علوم ریاضی و انفورماتیک

Iranian journal of mathematical sciences and informatics

ijmsi.ir
42 دانشگاه امام حسین

علوم و فناوری های پدافند غیرعامل

The scientific journal of advanced defense science & technology

adst.ir
43 انستیتو پاستور ایران

مجله بیومدیکال ایران

Iranian biomedical journal

ibj.pasteur.ac.ir
44 دانشگاه علوم پزشکی اراک

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

Journal of arak university of medical sciences

jams.arakmu.ac.ir
45 دانشگاه علوم پزشکی ایران

مجله علوم اعصاب

Iranian journal of neuroscience

bcn.iums.ac.ir
46 دانشگاه علوم پزشکی ایران

Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI)

Medical journal of the islamic republic of iran (mjiri)

mjiri.iums.ac.ir
47 دانشگاه علم و صنعت ایران

Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering

Iranian journal of electrical and electronic engineering

ijeee.iust.ac.ir
48 دانشگاه علم و صنعت ایران

International Journal of Civil Engineering

International journal of civil engineering

ijce.iust.ac.ir
49 دانشگاه علم و صنعت ایران

فصلنامه علم و مهندسی مواد ایران

Iranian journal of materials science and engineering

ijmse.iust.ac.ir
50 دانشگاه علم و صنعت ایران

نشریه بین المللی مهندسی صنایع ...

International journal of industrial engineering...

ijiepm.iust.ac.ir
51 دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

International journal of industrial engineering & production research

ijiepr.iust.ac.ir
52 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Journal of dental school

jds.sbmu.ac.ir
53 علوم پزشکی ارومیه

فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

Journal of urmia nursing and midwifery faculty

unmf.umsu.ac.ir
54 مرکز تحقیقات موتور

فصلنامه تحقیقات موتور

Engine journal

engineresearch.ir
55 دانشگاه شاهد

نشریه دانشور پزشکی

Daneshvar journal

daneshvarmed.shahed.ac.ir
56 دانشگاه شاهد

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های آموزش و یادگیری - دانشور رفتار

Daneshvar raftar

tlr.shahed.ac.ir
57 موسسه تحقیقات شیلات ایران

مجله علوم شیلاتی ایران - فارسی

Ifro

isfj.ir
58 موسسه تحقیقات شیلات ایران

Iranian Journal of Fisheries Sciences

Jifro

jifro.ir
59 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

Iranian journal of nutrition sciences & food technology

nsft.sbmu.ac.ir
60 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فصلنامه علمی پژوهشی فیض

Kaums journal ( feyz )

feyz.kaums.ac.ir
61 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

سیستم نشریات پزشکی ایران، طب جنوب

Iranian south medical journal

ismj.bpums.ac.ir
62 دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

Journal of army university of medical sciences

journals.ajaums.ac.ir
63 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

Qazvin university of medical sciences

journal.qums.ac.ir
64 دانشگاه علوم پزشکی ایلام

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Journal of ilam university of medical sciences

sjimu.medilam.ac.ir
65 انجمن مهندسی دریایی ایران

مجله بین المللی علوم دریایی و صنایع کشتی سازی

International journal of maritime technology

ijmt.ir
66 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم پزشکی تهران

فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد

Medical science journal of islamic azad univesity

iau-tmuj.ir
67 پژوهشگاه ابن سینا

فصلنامه باروری و ناباروری ابن سینا

Avicenna journal of medical biotechnology (ajmb)

submission.ajmb.org
68 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دو فصلنامه توسعه آموزش

Journal of medical education development

zums.ac.ir/edujournal
69 دانشگاه شاهد

دانشور رفتار - روانشناسی بالینی

Daneshvar raftar - psychology

cpap.shahed.ac.ir
70 دانشگاه شاهد

دانشور رفتار - مدیریت

Daneshvar raftar - management

cs.shahed.ac.ir
71 دانشگاه علم و صنعت ایران

International Journal of Architecture & Urban Planning

International journal of architecture & urban planning

ijaup.iust.ac.ir
72 دانشگاه علم و صنعت ایران

مجله تخصصی مهندسی خودرو

Internatinal jouranl of automotive engineering

iust.ac.ir/ijae
73 انجمن خون و سرطان کودکان ایران

مجله ی خون و سرطان ایران

Iranian journal of blood & cancer

ijbc.ir
74 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد پرند

مجله تازه هاى بیوتکنولوژى سلولى - مولکولى

New cellular and molecular biotechnology journal

ncmbjpiau.ir
75 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

یافته

Yafte

yafte.lums.ac.ir
76 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد لاهیجان

ژورنال بین المللی پژوهش عملیاتی

International journal of operational research

ijorlu.liau.ac.ir
77 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد لاهیجان

مجله ریاضیات کاربردی

Journal of applied mathematics

jamlu.liau.ac.ir
78 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه

Quarterly journal of management and development process

jmdp.ir
79 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

دوفصلنامه برنامه و بودجه

The journal of planning and budgeting

jpbud.ir
80 دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی

مجله طب مکمل دانشکده پرستاری - مامائی اراک

Complementary medicine journal of faculty of nursing & midwifery - arak

cmja.arakmu.ac.ir
81

نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز

Journal of alborz health

aums.abzums.ac.ir
82 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی بویه گرگان

Journal of gorgan bouyeh faculty of nursing & midwifery

goums.ac.ir/jgbfnm
83 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مجله علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی گرگان

Medical laboratory journal

mlj.goums.ac.ir
84 سازمان پزشکی قانونی کشور

مجله علمی پزشکی قانونی

Scientific journal of forensic medicine

sjfm.ir
85 انجمن علمی پرستاران قلب ایران

فصلنامه پرستاری قلب و عروق

Iranian journal of cardiovascular nursing

journal.icns.org.ir
86 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد دندانپزشکی

تحقیق در علوم دندانپزشکی

Journal of research in dental sciences

jrds.ir
87 دانشگاه صنعتی اصفهان

مجله تولیـد و فـرآوری محصولات زراعی و باغی

journal of crop production and processing

jcpp.iut.ac.ir
88 انجمن آمار ایران

مجله اندیشه آماری

Andishe _ye amari

andisheyeamari.irstat.ir
89 انجمن آمار ایران

پژوهشنامه انجمن آمار ایران

Journal of iranian statistical society

jirss.irstat.ir
90 انجمن آمار ایران

مجله علوم آماری

Journal of statistical sciences

jss.irstat.ir
91 انجمن آمار ایران

ندا – نشریه دانشجویی آمار

Neda – student statistical journal

neda.irstat.ir
92 موسسه آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی

نشریه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه

Journal of rahe andisheh economics research

jrer.ir
93 World Journal of Plastic Surgery

مجله جهانی جراحی پلاستیک

World journal of plastic surgery

wjps.ir
94 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تحقیقات کیفی در علوم سلامت

Journal of qualitative research in health sciences

jqr.kmu.ac.ir
95 سازمان نظام پرستاری

مجله افق پرستاری

Nursing vision journal

ijnv.ir
96 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

فصلنامه مسکن و محیط روستا

Journal of housing and rural environment

jhre.ir
97 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

مجله تخصصی پژوهش و سلامت

Journal of research & health

jrh.gmu.ac.ir
98 کمیته ملی انرژی

نشریه انرژی ایران

Iranian journal of energy

necjournals.ir
99 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

Journal of Occupational Health and Epidemiology

Journal of occupational health and epidemiology

johe.rums.ac.ir
100 مرکز ملی اقیانوس شناسی

نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی

Journal of oceanography

joc.inio.ac.ir
101 مرکز ملی اقیانوس شناسی

نشریه علمی پژوهشی خلیج فارس

Journal of persian gulf

jpg.inio.ac.ir
102 دانشگاه علوم پزشکی بابل

مجله بین المللی پزشکی مولکولی و سلولی

Ijmcm: international journal of molecular and cellular medicine

ijmcmed.org
103 دانشگاه علم و صنعت ایران

نشریه بین المللی بهینه سازی در مهندسی شهری

International journal of optimization in civil engineering

ijoce.iust.ac.ir
104 معاونت امور اقتصادی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی

Journal of economic research and policies

qjerp.ir
105 معاونت امور اقتصادی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی

Monthly quarterly journal of economic research and policies

ejip.ir
106 دانشگاه علوم پزشکی اراک

مجله سم شناسی و مسمومیتهای ایران

Iranian journal of toxicology

ijt.arakmu.ac.ir
107 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

سامانه نشریات دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

The ssu journals system

jssu.ssu.ac.ir
108 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

The journal of medical education and development

jmed.ssu.ac.ir
109 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

مجله تحقیقات سلامت

The journals of health research

jhr.ssu.ac.ir
110 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

طلوع بهداشت یزد

Toloo-e-behdasht

tbj.ssu.ac.ir
111 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

فصلنامه طب کار

Occupational medicine quarterly journal

tkj.ssu.ac.ir
112 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

سامانه نشریات دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

Iranian journal of pediatric hematology oncology

ijpho.ssu.ac.ir
113 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

مجله ایرانی دیابت و چاقی

Iranian journal of diabetes and obesity

ijdo.ssu.ac.ir
114 دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ابن سینا – فصلنامه طب نظامی با محوریت هوا فضا

Ebnesina – journal of military and aerospace medicine

ebnesina.ajaums.ac.ir
115 سازمان مدیریت صنعتی

ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر

Tadbir, a monthly magazine on management

tadbir.imi.ir
116 Mazandaran University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

Journal of mazandaran university of medical sciences

jmums.mazums.ac.ir
117 Mazandaran University of Medical Sciences

Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences

Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences

ijpbs.mazums.ac.ir
118 دانشگاه صنعتی اصفهان

مجله علمی پژوهشی اکولوژی کاربردی

iranian journal of applied ecology

ijae.iut.ac.ir
119 نهاد کتابخانه‌های عمومی

تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی

Research on information science and public libraries

publij.ir
120 دانشگاه علوم پزشکی بابل

مجله تحقیقات دندانپزشکی بابل

Caspian journal of dental research

cjdr.ir
121 دانشگاه علوم پزشکی کردستان

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

Scientific journal of kurdistan university of medical sciences

sjku.muk.ac.ir
122 انجمن پرستاری ایران

مدیریت ارتقای سلامت

journal of health promotion management

jhpm.ir
123 دانشگاه علوم پزشکی کردستان

فصلنامه علمی پژوهشی شناخت

Shenakht journal of psychology &psychiatry

shenakht.muk.ac.ir
124 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

مجله مراقبت های پرستاری و مامایی

Nursing & midwifery care journal

zums.ac.ir/nmcjournal
125 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مجله مرور بیماریهای کودکان

Journal of pediatrics review(jpr)

jpr.mazums.ac.ir
126 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تحقیق در پزشکی مولکولی

Research in molecular medicine

rmm.mazums.ac.ir
127 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ونداد - نشریه تخصصی فیزیوتراپی

Vandad - specific physical therapy journal

ptj.uswr.ac.ir
128 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مجله ایرانی روانشناسی بالینی

Iranian journal of clinical psychology

jpcp.uswr.ac.ir
129 نشریه علم و مهندسی سرامیک

نشریه علم و مهندسی سرامیک

Iranian journal of ceramic science & engineering

ijcse.ir
130 انجمن علمی پرستاری ایران

نشریه روان پرستاری

Iranian journal of psychiatric nursing

ijpn.ir
131 فرهنگستان علوم

مجله طب سنتی اسلام و ایران

Journal of islamic and iranian traditional medicine

jiitm.ir
132 انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران

نشریه نامه اقتصاد اسلامی

Islamic economic letters

mieaoi.ir
133 انجمن سرامیک ایران

فصلنامه سرامیک ایران

Journal of iranian ceramic society

jicers.ir
134 دانشگاه علوم قضایی

فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی

Judicial law views quarterly

jlviews.ujsas.ac.ir
135 دانشگاه کاشان

نشریه مهندسی اکوسیستم های بیابان

Desert ecosystem engineering journal

deej.kashanu.ac.ir
136 دانشگاه کاشان

نشریه مدیریت انرژی

Energy management

energy.kashanu.ac.ir
137 دانشگاه کاشان

نشریه حدیث پژوهی

Hadith mysticism studies: a journal university of kashan

s-hadith.kashanu.ac.ir
138 دانشگاه کاشان

مجله محاسبات نرم

Soft computing journal

scj.kashanu.ac.ir
139 دانشگاه کاشان

مجله مطالعات عرفانی

Mysticism studies

s-erfani.kashanu.ac.ir
140 دانشگاه کاشان

نشریه کاشان شناخت

Kashan shenakht a journal university of kashan

sh-kashan.kashanu.ac.ir
141 انجمن علوم قرآن و حدیث ایران

مجله پژوهش نامه قرآن و حدیث

Name-ye quran va hadith pazhouhesh

pnmag.info
142 انجمن علوم قرآن و حدیث ایران

مجله پژوهش دینی

Pazhouhesh dini

pdmag.info
143 دانشکده پرستاری مامایی تهران

نشریه آموزش پرستاری

Journal of nursing education

jne.ir
144 انجمن کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران

نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران

Iranian electric industry journal of quality and productivity

ieijqp.ir
145 انجمن نت ایران

مجله ره آورد پژوهش نگهداری و تعمیرات

Advancements in maintenance engineering journal

amej.ir
146 انجمن آموزش عالی ایران

مجله آموزش عالی ایران

Iranian higher education

ihej.ir
147 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پژوهشنامه بوم شناسی جنگل های ایران

Iranian forest ecology journal

ifej.sanru.ac.ir
148 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

(پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی

Journal of watershed management research

jwmr.sanru.ac.ir
149 انجمن آبخیزداری ایران

مجله علوم ومهندسی آبخیزداری ایران

Iranian journal of watershed management science and engineering

jwmsei.ir
150 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مجله مهندسی علوم آب

Journal of water science engineering

drnl.sanru.ac.ir
151 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پژوهشهای تولیدات دامی

Research on animal production(scientific and research)

rap.sanru.ac.ir
152 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی

Journal of crop breeding

jcb.sanru.ac.ir
153 پژوهشکده هنر

کیمیای هنر

Kimiya-ye-honar

kimiahonar.ir
154 انجمن ایرانی تاریخ

(فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی (پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ

Cultural history studies (pejuhesh nameh anjoman-e iraniye tarikh)

chistorys.ir
155 بهداری کل ناجا

فصل نامه علمی پژوهشی طب انتظامی

Journal of police medicine

teb.police.ir/teb
156 دانشگاه کاشان

مطالعات معماری ایران

Journal of iranian architecture studies

jias.kashanu.ac.ir
157 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مراقبتهای نوین

Modern care journal

moderncare.bums.ac.ir
158 دانشگاه کاشان

مجله ایمنی و سنجش پرتو

Iranian journal of radiation safety and measurement

rsm.kashanu.ac.ir
159 انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

نشریه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

International journal of optics and photonics

ijop.ir
160 انجمن ایمنی زیستی ایران

فصل نامه علمی-ترویجی ایمنی زیستی

Journal of biosafety

journalofbiosafety.ir
161 انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی

The iranian journal of medical law

ijmedicallaw.ir
162 انجمن ایمنی زیستی ایران

دوفصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی

Genetic engineering and biosafety journal

gebsj.ir
163 انجمن علمی فرش ایران

فصلنامه علمی-پژوهشی گلجام

Quarterly scientific-research goljaam

goljaam.icsa.ir
164 موسسه مطالعات بین المللی انرژِی

فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی

Quarterly energy economics review

iiesj.ir
165 انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران

فصلنامه علمی-ترویجی جامعه شناسی آموزش و پرورش

Sociology of education journal

iase-jrn.ir
166 انجمن روانشناسی ایران

روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران

Contemporary psychology, biannual journal of the iranian psychological association

bjcp.ir
167 انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران

مجله کنترل

Journal of control

joc.kntu.ac.ir
168 دانشگاه صنعتی سهند

سامانه های غیرخطی در مهندسی برق

Journal of nonlinear systems in electrical engineering

jnsee.sut.ac.ir
169 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مجله تعالی بالینی

Journal of clinical excellence

ce.mazums.ac.ir
170 انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران

فرآیند و کارکرد گیاهی

Journal of plant physiology

jispp.iut.ac.ir
171 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

آموزش و اخلاق در پرستاری

Education & ethic in nursing

ethic.jums.ac.ir
172 مجتمع ورزشی شمال مرعش

وقایع علوم کاربردی ورزش

Annals of applied sport science

aassjournal.com
173 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مجله علوم بهداشتی ایران

Iranian journal of health science

jhs.mazums.ac.ir
174 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

فضای جغرافیایی

Geographic space

geographical-space.iau-ahar.ac.ir
175 دانشگاه علوم پزشکی تهران

فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران

Journal of health education and health promotion

journal.ihepsa.ir
176 دانشگاه علوم پزشکی زابل

فصلنامه پرستاری دیابت

Journal of diabetes nursing

jdn.zbmu.ac.ir
177 دانشگاه علوم پزشکی فسا

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا

Journal of fasa university of medical sciences

journal.fums.ac.ir
178 انستیتو پاستور ایران

تحقیقات واکسن

Vaccine research

vacres.pasteur.ac.ir
179 پژوهشکده مجازی حوادث و بلایا

فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا

Health in disaster

hdq.uswr.ac.ir
180 انستیتو پاستور ایران

مجله میکروبیولوژی پزشکی و بیماریهای عفونی

Journal of medical microbiology and infectious diseases

jommid.pasteur.ac.ir
181 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مجله دین و سلامت

Journal of religion and health

jrh.mazums.ac.ir
182 اداره بهداشت و درمان نزاجا

پرستار و پزشک در رزم

Nurse and physician within war

npwjm.ajaums.ac.ir
183 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم

Journal of jahrom university of medical sciences

jmj.jums.ac.ir
184 دیوان محاسبات کشور

دانش حسابرسی

Audit science

danesh.dmk.ir
185 دیوان محاسبات کشور

ترجمان حسابرسی

Audit translation

pnameh.dmk.ir
186 دیوان محاسبات کشور

آثار علمی پژوهشی

Scientific and research works

elmi.dmk.ir
187 انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

آزمایشگاه و تشخیص

Laboratory & diagnosis

labdiagnosis.ir
188 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نشریه جراحی و تروما

Journal of surgery and trauma

jsurgery.bums.ac.ir
189 انجمن جراحان ارتوپدی ایران

مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران

Iranian journal of orthopaedic surgery

ijos.ir
190 موسسه ملی اقیانوس شناسی

مجله بین المللی مهندسی ساحل و ...

International journal of coastal engineering and offshore structures

ijcoe.org
191 پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

پردازش علائم و داده ها

Signal and data processing

jsdp.rcisp.ac.ir
192 دانشگاه هرمزگان

پژوهشهای فرسایش محیطی

Environmental erosion researches

magazine.hormozgan.ac.ir
193 دانشگاه علوم پزشکی تهران

بهداشت و ایمنی کار

Journal of Health and Safety at Work

jhsw.tums.ac.ir
194 دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیمارستان

Hospital

jhosp.tums.ac.ir
195 دانشگاه علوم پزشکی ایران

بیهوشی و درد

Anesthesiology and Pain

jap.iums.ac.ir
196 دانشگاه علوم پزشکی تهران

پوست و زیبایی

Dermatology and Cosmetic

jdc.tums.ac.ir
197 دانشگاه علوم پزشکی تهران

توانبخشی نوین

Modern Rehabilitation

mrj.tums.ac.ir
198 دانشگاه علوم پزشکی تهران

پیاورد سلامت

Payavard Salamat

payavard.tums.ac.ir
199 دانشگاه علوم پزشکی تهران

سلامت و محیط ایران

Iranian Journal of Health and Environment

ijhe.tums.ac.ir
200 دانشگاه علوم پزشکی تهران

شنوایی شناسی

Audiology

aud.tums.ac.ir
201 دانشگاه علوم پزشکی تهران

مجله دیابت و لیپید ایران

Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders

ijdld.tums.ac.ir
202 دانشگاه علوم پزشکی تهران

مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی

Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine

ijme.tums.ac.ir
203 دانشگاه علوم پزشکی تهران

مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research

sjsph.tums.ac.ir
204 دانشگاه علوم پزشکی تهران

مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

Tehran University Medical Journal

tumj.tums.ac.ir
205 دانشگاه علوم پزشکی تهران

مجله دندانپزشکی

Journal of Dental Medicine

jdm.tums.ac.ir
206 دانشگاه علوم پزشکی تهران

مجله اپیدمیولوژی ایران

Iranian Journal of Epidemiology

irje.tums.ac.ir
207 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مجله حکیم جرجانی

Jorjani journal

jorjanijournal.goums.ac.ir
208 دانشگاه علوم پزشکی تهران

حیات

Hayat

hayat.tums.ac.ir
209 شرکت ملی نفت ایران

ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز

Academic-research journal of exploration & production oil & gas

ekteshaf.nioc.ir
210 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

نقد رای

Naghde ray

rgh.ujsas.ac.ir
211 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

نشریه علمی پژوهشی گام های توسعه در آموزش پزشکی

Strides in development of medical education

sdmej.ir
212 دانشگاه هنر اصفهان

مرمت و معماري ايران

Maremat & Memari-e Iran

mmi.aui.ac.ir
213 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

مجله ایرانی پرستاری سالمندان

Iranian journal of geriatric nursing

jgn.medilam.ac.ir
214 دانشگاه هنر اصفهان

نشریه علمی- ترویجی پژوهش هنر

Scientific journal of pazhuhesh-e honar

ph.aui.ac.ir
215 دانشگاه هنر اصفهان

نشریه علمی_پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر

Scientific journal of motaleate-e tatbighi-e honar

mth.aui.ac.ir
216 ستاد مبارزه با مواد مخدر

فصلنامه علمی و پژوهشی اعتیادپژوهی

Research on addiction

etiadpajohi.ir
217 دانشکده پیراپزشکی ارومیه

International journal of research in applied and basic medical sciences

ijrabms.umsu.ac.ir
218 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

نشریه ایرانی سلامت حیوانات آبزی

Iranian journal of aquatic animal health

ijaah.ir
219 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مجله علوم پرستاری و مامایی

Journal of nursing and midwifery sciences

jnms.mazums.ac.ir
220 دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر- ریاست جمهوری

فصلنامه علمی- ترویجی سلامت اجتماعی و اعتیاد

Social health and addiction

sh-addiction.ir
221 دانشگاه علوم پزشکی ایلام

مجله ی تحقیقات پایه در علوم پزشکی

Journal of basic research in medical sciences

jbrms.medilam.ac.ir
222 سازمان آموزش و پرورش استثنایی

نشریه تعلیم و تربیت استثنایی

Journal of exceptional education

exceptionaleducation.ir
223 معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی

فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی

Quarterly journal of fiscal and economic policies

qjfep.ir
224 انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران

مجله ارگونومی

Iranian journal of ergonomics

journal.iehfs.ir
225 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

مجله کیفیت و کنترل مخاطرات مواد غذایی

Journal of food quality and hazards control

jfqhc.ssu.ac.ir
226 دانشکده پرستاری و مامایی همدان

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

Scientific journal of hamadan nursing & midwifery faculty

nmj.umsha.ac.ir
227 تحقیق در علوم شیلاتی

تحقیق در علوم شیلاتی

Survey in fisheries sciences

sifisheriessciences.com
228 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

Journal of ardabil university of medical sciences

jarums.arums.ac.ir
229 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

پرستاری گروههای آسیب پذیر

Nursing of the vulnerables

njv.bpums.ac.ir
230 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پژوهشنامه کارآفرینی و کشاورزی

Journal of entreneurship and agriculture

jea.sanru.ac.ir
231 انجمن علوم تشریح ایران

مجله علوم تشریح

Anatomical sciences journal

anatomyjournal.ir
232 دانشگاه گنبدکاووس

تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی

Applied research of plant ecophysiology

arpe.gonbad.ac.ir
233 دانشگاه گنبدکاووس

پژوهشهای کاربردی دام و آبزیان

Applied animal and aquatics research

jaar.gonbad.ac.ir
234 دانشگاه گنبدکاووس

مجله پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی

Journal of applied ichthyological research

jair.gonbad.ac.ir
235 دانشگاه گنبدکاووس

مجله حفاظت زیست بومی گیاهان

Journal of plant ecosystem conservation

pec.gonbad.ac.ir
236 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

مجله علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی

Crop physiology journal

cpj.iauahvaz.ac.ir
237 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

مجله علمی پژوهشی زیست شناسی دریا

Journal of marine biology

jmb.iauahvaz.ac.ir
238 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

مجله علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب

Journal of wetland ecobiology

jweb.iauahvaz.ac.ir
239 انجمن علمی میکروب شناسی ایران

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران

Iranian journal of medical microbiology

ijmm.ir
240 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان

Journal of guilan university of medical sciences

journal.gums.ac.ir
241 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

نامه پزشکی کاسپین

Medical letter of caspian

mlc-ib.gums.ac.ir
242 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

Journal of dentomaxillofacial

3dj.gums.ac.ir
243 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مجله پرستاری و مامایی جامع نگر

Holistic nursing and midwifery journal

hnmj.gums.ac.ir
244 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

پژوهش در آموزش علوم پزشکی

Research in medical education

rme.gums.ac.ir
245 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مجله علوم اعصاب کاسپین

Caspian journal of neurological sciences

cjns.gums.ac.ir
246 انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

دوفصلنامه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل

Biannual journal of medical education education development center (edc) babol university of medical sciences

mededj.ir
247 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

Journal of jiroft university of medical science

journal.jmu.ac.ir
248 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

طب داخلی خزر

Caspian journal of internal medicine

caspjim.com
249 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

مجله علم سنجی کاسپین

Caspian journal of scientometric

cjs.mubabol.ac.ir
250 مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر کودکان

مجله کودکان کاسپین

Caspian journal of pediatrics

caspianjp.ir
251 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان شرقی

Health Science Monitor

Health science monitor

hsm.umsu.ac.ir
252 انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنایع غذایی کشور

Nutrition and Food Sciences Research

Nutrition and food sciences research

nfsr.sbmu.ac.ir
253 مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفای خاتم

مجله علوم اعصاب شفای خاتم

The neuroscience journal of shefaye khatam

shefayekhatam.ir
254 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مجله سلامت و بهداشت

Journal of health

healthjournal.arums.ac.ir
255 دانشگاه علوم پزشکی بابل

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

Journal of babol university of medical sciences

jbums.org
256 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی هرمزگان

مجله طب پیشگیری

Journal of preventive medicine

jpm.hums.ac.ir
257 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

Journal of information processing and management

jipm.irandoc.ac.ir
258 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مجله سلامت و توسعه

Journal of health and development

jhd.goums.ac.ir
259 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

تحقیقات دندانپزشکی-فصلنامه پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

Yazd journal of dental research- the journal of faculty of dentistry shahid sadoughi university of medical sciences(quarterly)

yjdr.ssu.ac.ir
260 دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

مجله سلامت و مراقبت

Journal of health and care

hcjournal.arums.ac.ir
261 سازمان امور مالیاتی کشور

فصلنامه پژوهشنامه مالیات(علمی-پژوهشی)

Iranian national tax administration (inta)

taxjournal.ir
262 دانشگاه حکیم سبزواری

ژئوموروفولوژی کاربردی ایران

Applied geomorphology of iran

journals.hsu.ac.ir/agi
263 دانشگاه هرمزگان

نشریه علمی بوم شناسی آبزیان

Journal of aquatic ecology

jae.hormozgan.ac.ir
264 دانشگاه تربیت معلم سبزوار

نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی

Journal of sport and biomotor sciences

journals.hsu.ac.ir/sbs
265 دانشگاه تربیت معلم سبزوار

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

Journal of arid regions geographic studies

journals.hsu.ac.ir/jarhs
266 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مجله بالینی پرستاری و مامایی

Journal of clinical nursing and midwifery

jcnm.skums.ac.ir
267 دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی هرمزگان

راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی

Development strategies in medical education

dsme.hums.ac.ir
268 دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی مازندران

مجله طب پیشگیری طبری

Tabari journal of preventive medicine

tbsrj.mazums.ac.ir
269 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

Academic journal of torbat heydariyeh university of medical sciences

jms.thums.ac.ir
270 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مجله قارچ های تهاجمی

Advances in medical mycology

cmm1.mazums.ac.ir
271 مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن بینی و سینوس

مجله بیماری های بینی و سینوس و آلرژی

Journal of rhinology and allergy

jra.ssu.ac.ir
272 دانشگاه علوم پزشکی بابل

نشریۀ طب تولیدمثل خزر

Caspian journal of reproductive medicine

caspjrm.ir
273 دانشگاه علوم پزشکی بابل

نشریه اسلام و سلامت

Islam and health journal

iahj.ir
274 انجمن صوتیات ایران

مجله علمی-پژوهشی انجمن صوتیات ایران

Journal of acoustical society of iran

joasi.ir
275 شورای جهانی انرژی

مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی

Journal of energy planning and policy research

epprjournal.ir
276 موسسه آموزش عالی هراز

نشریه علمی - پژوهشی هیدرولوژی کاربردی

Journal of applied hydrology

jap.haraz.ac.ir
277 انجمن علمی پرستاری ایران

نشریه پرستاری کودکان و نوزادان

Journal of pediatric nursing

jpen.ir
278 انجمن علمی پرستاری ایران

نشریه پژوهش پرستاری توانبخشی

Iranian journal of rehabilitation research

ijrn.ir
279 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد

مجله بین المللی علوم آزمایشگاهی

International journal of medical laboratory

ijml.ssu.ac.ir
280 دانشگاه علم و صنعت ایران

مجله ی پژوهشهای معماری اسلامی

Islamic architecture research

jria.iust.ac.ir
281 پژوهشکده پولی و بانکی

Journal of Money and Economy

Journal of money and economy

jme.mbri.ac.ir
282 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

Journal of medical council of iran

jmciri.ir
283 دانشگاه یاسوج

سامانه نشریات دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی

University of yasouj journals system plant pathology science

yujs.yu.ac.ir/pps
284 مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت

مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین

Journal of modern medical information sciences

jmis.hums.ac.ir
285 انجمن مرتعداری ایران

نشریه علمی پژوهشی مرتع

Journal of rangeland

rangelandsrm.ir
286 دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی

Journal of plant genetic research

pgr.lu.ac.ir
287 انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران

نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری

Journal of geomatics science and technology

jgst.issge.ir
288 انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران

نشریه علمی ترویجی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

Geospatial engineering journal

gej.issge.ir
289 دانشگاه صنعتی اصفهان

مجله علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی

Journal of advanced materials in engineering (esteghlal)

jame.iut.ac.ir
290 دانشگاه یاسوج

مباحث برگزیده در انرژی

Journal of selected topics in energy

yujs.yu.ac.ir/jste
291 دانشگاه یاسوج

تحقیقات جنگلهای زاگرس

Zagros forests research

yujs.yu.ac.ir/jzfr
292 دانشگاه یاسوج

پژوهشهای بذر ایران

Journal of iranian seed research

yujs.yu.ac.ir/jisr
293 دانشگاه یاسوج

مجله تولید گیاهان روغنی

Journal of oil plant production

yujs.yu.ac.ir/jopp
294 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

آرشیو بین المللی علوم بهداشت

International archives of health sciences

oldiahs.kaums.ac.ir
295 دانشگاه علوم پزشکی همدان

مجله آموزش و سلامت جامعه

Journal of education and community health

jech.umsha.ac.ir
296 انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران

مجله علمی - ترویجی سامانه های سطوح آبگیر باران

Iranian journal of rainwater catchment systems

jircsa.ir
297 انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

مجله دستاوردهای نوین در آموزش پزشکی

Journal of advances in medical education

jamed.ir
298 مجله مطالعات ناتوانی (علمی-پژوهشی)

مجله مطالعات ناتوانی (علمی-پژوهشی)

Middle eastern journal of disability studies

jdisabilstud.org
299 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران

نشریه مهندسی فرایندها

Journal of process engineering

jpe.mazums.ac.ir
300 انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

مجله دندانپزشکی کودکان ایران

Iranian journal of pediatric dentistry

journal.iapd.ir
301 پژوهشکده پولی و بانکی

نشریه علمی - پژوهشی پژوهش‌های پولی - بانکی

Jmbr - journal of monetary and banking research

jmbr.mbri.ac.ir
302 دانشگاه علوم پزشکی همدان

مجله علمی پژوهان

Pajouhan scientific journal

psj.umsha.ac.ir
303 دانشگاه علوم پزشکی همدان

حسابرسان داخلی ( دو ماهنامه )

Internal auditors

hesabrasandakheli.ir
304 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی

Journal of health and biomedical informatics

jhbmi.ir
305 دانشگاه علوم پزشکی همدان

فصلنامه مهندسی بهداشت حرفه ای

Journal of occupational hygiene engineering

johe.umsha.ac.ir
306 پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی

Journal of medicinal plants

jmp.ir
307 انجمن برق آبی ایران

نشریه سد و نیروگاه برق آبی ایران

Journal of iranian dam and hydroelectric powerplant

journal.hydropower.org.ir
308 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

Journal of north khorasan university of medical sciences

journal.nkums.ac.ir
309 دانشگاه لرستان

دوفصلنامه ادبیات حماسی دانشگاه لرستان

Journal of epic literature

epic.lu.ac.ir
310 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط

Environmental health engineering and management journal

ehemj.com
311 انجمن ویروس شناسی ایران

مجله ویروس شناسی ایران

Iranian journal of virology

journal.isv.org.ir
312 دانشگاه لرستان

دو فصلنامه پژوهش های قرآنی در ادبیات دانشگاه لرستان

Journal of koranic studies in literature

journals.lu.ac.ir/koran
313 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمان

پژوهش های سلامت محور

Kerman journal of health technology

hbrj.kmu.ac.ir
314 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

Journal of management and medical informatics school

jms.kmu.ac.ir
315 دانشگاه لرستان

دوفصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و اسلام

The history of culture and civilization of iran and islam

hci.lu.ac.ir
316 دانشگاه علم و صنعت ایران

مجله علمی و پژوهشی طرح و نماد

The journal of fine art

jfa.iust.ac.ir
317 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب

Book review journal

faslnameh.org
318 دانشگاه علوم پزشکی ایران

نشریه مراقبت پرستاری مددجو محور

Journal of client-centered nursing care

jccnc.iums.ac.ir
319 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلام

Iran&Islam Quarterly Book Review

irisbr.faslnameh.org
320 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات

Information&Communication Quarterly Book Review

icbr.faslnameh.org
321 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی

Social science Quarterly Book Review

ssbr.faslnameh.org
322 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق

Jurisprudence &Low Quarterly Book Review

jlabr.faslnameh.org
323 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان

children& young adults Quarterly Book Review

cyabr.faslnameh.org
324 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب هنر

Art Quarterly Book Review

artbr.faslnameh.org
325 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب میراث

Heritage Quarterly Book Review

hrgbr.faslnameh.org
326 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب ادبیات

Literature Quarterly Book Review

litbr.faslnameh.org
327 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب تاریخ

History Quarterly Book Review

htybr.faslnameh.org
328 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب قرآن و حدیث

Holy Quran&hadith Quarterly Book Review

hqarbr.faslnameh.org
329 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب فلسفه،کلام و عرفان

Philosophy&theology&mysticism Quarterly Book Review

pebr.faslnameh.org
330 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی

Ethic&Psychology&education Quarterly Book Review

epebr.faslnameh.org
331 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی

Pure&applied sciences Quarterly Book Review

pasbr.faslnameh.org
332 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب علوم سیاسی

Politics Quarterly Book Review

pltbr.faslnameh.org
333 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب اقتصاد و مدیریت

Economic sciences&management Quarterly Book Review

esmbr.faslnameh.org
334 دانشگاه لرستان

مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران

Iranian journal of plant physiology and biochemistry

ijppb.lu.ac.ir
335 دانشگاه علوم پزشکی بابل

مجله پزشکی اجتماعی خزر

Caspian journal of social medicine

cjsm.mubabol.ac.ir
336 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

نشریه روشهای عددی در مهندسی عمران

Journal of numerical methods in civil engineering

nmce.kntu.ac.ir
337 دانشگاه علوم پزشکی همدان

مجله تحقیقات در ارولوژی

Journal of research in urology

urology.umsha.ac.ir
338 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران

مجله سلامت و جامعه

Journal of health & community

jhc.mazums.ac.ir
339 دانشکده پرستاری ارتش جمهوری اسلامی ایران

مجله علوم مراقبتی نظامی

Military caring sciences

mcs.ajaums.ac.ir
340 جامعه اسلامی دندانپزشکان

مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان

Journal of islamic dental association of iran

jidai.ir
341 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مجله تحقیقات سلامت کاسپین

Caspian journal of health research

cjhr.gums.ac.ir
342 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

فصلنامه بیومکانیک ورزشی

Journal of sport biomechanics

biomechanics.iauh.ac.ir
343 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

نشریه مهندسی فناوری اطلاعات مکانی

Engineering journal of geospatial information technology

jgit.kntu.ac.ir
344 مجله بین المللی تحقیقات پزشکی

مجله بین المللی تحقیقات پزشکی

International journal of medical investigation

intjmi.com
345 شرکت تجهيزات پزشکی بهار تشخيص طب

نشریه آزمایشگاه پزشکی

Iran medical laboratory

modernmedlab.com
346 دانشگاه علوم پزشکی کردستان

مجله علوم پزشی زانکو

Zanko journal of medical sciences

zanko.muk.ac.ir
347 موسسه آموزش عالی سبز

مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی

Quarterly journal of socio - cultural development studies

journals.sabz.ac.ir/scds
348 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تحقیق داروسازی و بیومدیکال

Pharmaceutical and biomedical research

pbr.mazums.ac.ir
349 دانشگاه علوم پزشکی البرز

مجله مهندسی بهداشت محیط

Journal of environmental health enginering

jehe.abzums.ac.ir
350 سازمان نظام پزشکی خرم آباد

نشریه سازمان نظام پزشکی خرم آباد

Journal of medical council of khorramabad

jluimc.ir
351 دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور

Journal of neshabur university of medical sciences

journal.nums.ac.ir
352 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

ارمغان دانش

Armaghane-danesh

armaghanj.yums.ac.ir
353 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

نشریه توسعه آبزی پروری

Journal of aquaculture development

aqudev.liau.ac.ir
354 مجله پژوهش ها و مطالعات مددکاری اجتماعی، بهزيستی و سلامت اجتماعی

فصلنامه مددکاری اجتماعی

Quarterly journal of social work

socialworkmag.ir
355 انجمن سازه های فولادی ایران

نشریه علمی و پژوهشی سازه و فولاد

Journal of structure & steel

journalisss.ir
356 انجمن مدیریت ورزشی ایران

رویکردهایی نوین در مدیریت ورزشی

New trends in sport management

ntsmj.issma.ir
357 انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری

Journal of urban economics and management

iueam.ir
358 مجله بین المللی زیست و زیست پزشکی

مجله بین المللی زیست و زیست پزشکی

International biological and biomedical journal

ibbj.org
359 مجله آسيب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده

مجله آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده

Family pathology, counseling and enrichment journal

fpcej.ir
360 دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان

مجله انسان، محیط زیست و ارتقاء سلامت

Journal of human, environment and health promotion

zums.ac.ir/jhehp
361 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

فصلنامه حسابداری مالی

Quarterly financial accounting

qfaj.ir
362 دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دندانپزشکی تهران

مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی و فک و دهان

Journal of research in dental and maxillofacial sciences

jrdms.dentaliau.ac.ir
363 انجمن فيزيولوژی و فارماکولوژی ايران

مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

Iranian journal of physiology and pharmacology

phypha.ir/ijpp
364 دانشگاه هنراسلامی تبریز

نشریه فیروزه اسلام(پژوهه معماری و شهرسازی اسلامی)

Firooze islam (journal of research on islamic architecture and urbanism)

ciauj-tabriziau.ir
365 انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

مجله علوم زراعی ایران

Iranian journal of crop sciences

agrobreedjournal.ir
366 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی

Erfaniyat dar adab farsi

erfaniyat.iauh.ac.ir
367 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

مطالعات محیطی هفت حصار

Haft hesar journal of environmental studies

hafthesar.iauh.ac.ir
368 دانشگاه شهیداشرفی اصفهانی

پژوهش های کاربردی علوم آب

Applied research of water sciences

jarws.ashrafi.ac.ir
369 دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

مجله فنی مهندسی فناوری های نوین در سیستم های انرژی

Journal of new technologies in energy systems

journal.qiet.ac.ir
370 دانشگاه علوم پزشکی همدان

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

Scientific journal of hamadan university of medical sciences

sjh.umsha.ac.ir
371 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

فصلنامه سلامت محیط و کار

Occupational and environmental health

oeh.arums.ac.ir
372 انجمن رمز ایران

دوفصل نامه علمی ترویجی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات( افتا)

Biannual journal monadi for cyberspace security (afta)

monadi.isc.org.ir
373 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

Journal of energy conversion

jeed.iaud.ac.ir
374 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

تحقیقات نوین در برق

Journal of novel researches on electrical power

jeps.iaud.ac.ir
375 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

مجله اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی ایران

Iranian journal of agricultural and resource economics

iranianare.ir
376 دانشگاه علوم پزشکی ایران

مجله بین المللی کودکان و نوجوانان

International journal of children and adolescents

ijca.iums.ac.ir
377 انجمن علمی عرفان اسلامی ایران

دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه عرفان

Pajooheshname erfan

erfanmag.ir
378 دانشگاه شهید صدوقی

مجله سلامت سالمندان

Elderly health journal

ehj.ssu.ac.ir
379 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا

علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی

Paramedical sciences and military health

jps.ajaums.ac.ir
380 دانشگاه امام حسین

دو فصلنامه علمی - پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی

Bi-quarterly journal of cultural guardianship of the islamic revolution

pasdarifarhangi.ir
381 دانشگاه علوم پزشکی کردستان

فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی

Scientific journal of nursing, midwifery and paramedical faculty

sjnmp.muk.ac.ir
382 دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانش حقوق

Knowledge of law

kol.ashrafi.ac.ir
383 دانشگاه علم و صنعت ایران

مجله علوم و فناوری کامپوزیت

Islamic architecture research

ijrare.iust.ac.ir
384 انجمن ایرانی اخلاق در علوم فناوری

فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری

Ethics in science and technology

ethicsjournal.ir
385 انجمن مشاوره ایران

فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های مشاوره

Journal of counseling research

irancounseling.ir/journal
386 موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل

فصلنامه حفظ الصحه

Journal of hifzosseha

hifzosseha.iums.ac.ir
387 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

ژورنال پزشکی بین المللی الکترونیک

International electronic journal of medicine

iejm.hums.ac.ir
388 فصلنامه رویش روانشناسی

فصلنامه رویش روان شناسی (علمی ترویجی)

Rooyesh-e- ravanshenasi journal

frooyesh.ir
389 انجمن علمی پرستاری ایران

نشریه سالمندشناسی

Journal of gerontology

joge.ir
390 سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

فصلنامه علمی - ترویجی دانش پیشگیری و مدیریت بحران

Disaster prevention and management knowledge (quarterly)

dpmk.ir
391 انجمن علمی پرستاری ایران

نشریه پرستاری علوم مغز و اعصاب

Journal of neurosciences and neurological nursing

jonn.ir
392 انجمن علوم قران و حدیث ایران

پژوهشهای تطبیقی قرآن و حدیث

Pazhouhesh haye tatbighi quran va hadith

ejqh.ir
393 دانشگاه معارف اسلامی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه اخلاق

Research quarterly in islamic ethics

akhlagh.maaref.ac.ir
394 دانشگاه معارف اسلامی

فصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه نوین دینی

A research quarterly in islamic theology (kalam) and religious studies

andishe.maaref.ac.ir
395 دانشگاه معارف اسلامی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی

Journal of islamic revolution studies

enghelab.maaref.ac.ir
396 دانشگاه معارف اسلامی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسیری

Journal of the holy quran and islamic texts

tafsir.maaref.ac.ir
397 دانشگاه معارف اسلامی

فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

The history of islamic culture and civilization quarterly journal of research

tarikh.maaref.ac.ir
398 مرکز تحقیقات باروری و ناباروری صارم

فصلنامه علمی دانشنامه صارم

Sarem journal of medicine

saremjrm.com
399 انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران

مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران

Journal of welding science and technology of iran

jwsti.iut.ac.ir
400 انجمن علمی ابزیان زیستی ایران

مجله علمی-ترویجی آبزیان زینتی

Journal of ornamental aquatics

ornamentalaquatics.ir
401 پژوهشکده ی آمار

مجله‌ی پژوهش‌های آماری ایران (علمی - پژوهشی)

Journal of statistical research of iran jsri

jsri.srtc.ac.ir
402 پژوهشکده ی آمار

آمار (دوماهنامه‌ی تحلیلی - پژوهشی)

Statistics journal

amar.srtc.ac.ir
403 پژوهشکده ی آمار

مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران (علمی - ترویجی)

Ijoss iranian journal of official statistics studies

ijoss.srtc.ac.ir
404 انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران

دوفصلنامه روانشناسی خانواده (نشریه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران)

Journal of family psychology

ijfp.ir
405 breast cancer research center

نشریه بین المللی چند تخصصی سرطان

Multidisciplinary cancer investigation

mcijournal.com
406 دانشگاه هرمزگان

فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی

Journal of participation and social development

jpsd.hormozgan.ac.ir
407 دانشگاه خوارزمی

فقه و علوم تطبیقی

lps.khu.ac.ir
408 دانشگاه خوارزمی

نشریه پژوهش‌های تربیتی

erj.khu.ac.ir
409 دانشگاه خوارزمی

فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی

rph.khu.ac.ir
410 دانشگاه خوارزمی

Iranian Journal of Applied Linguistics

ijal.khu.ac.ir
411 دانشگاه خوارزمی

فصلنامه روانشناسی شناختی

فصلنامه روانشناسی شناختی

jcp.khu.ac.ir
412 دانشگاه خوارزمی

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی

serd.khu.ac.ir
413 دانشگاه خوارزمی

International Journal of Supply and Operations Management

International journal of supply and operations management

ijsom.khu.ac.ir
414 دانشگاه خوارزمی

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

jrsm.khu.ac.ir
415 دانشگاه خوارزمی

دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی

cstp.khu.ac.ir
416 دانشگاه خوارزمی

مسائل اجتماعی ایران

Iranian journal of applied linguistics

jspi.khu.ac.ir
417 دانشگاه خوارزمی

نشریه زمین شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی

Journal of engineering geology

jeg.khu.ac.ir
418 دانشگاه خوارزمی

نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

Scientific journals management system

jgs.khu.ac.ir
419 دانشگاه خوارزمی

مطالعات و تحقیقات ادبی

Scientific journals management system

jls.khu.ac.ir
420 دانشگاه خوارزمی

زبان و ادبیات فارسی

Scientific journals management system

jpll.khu.ac.ir
421 دانشگاه خوارزمی

نشریه علوم دانشگاه خوارزمی

Journal of science kharazmi university

jsci.khu.ac.ir
422 دانشگاه خوارزمی

نشریه پژوهش در طب ورزشی و فنآوری

Scientific journals management system

jsmt.khu.ac.ir
423 دانشگاه خوارزمی

تعامل انسان و اطلاعات

hii.khu.ac.ir
424 دانشگاه خوارزمی

تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

jsaeh.khu.ac.ir
425 دانشگاه خوارزمی

یافته های نوین در علوم زیستی

nbr.khu.ac.ir
426 دانشگاه خوارزمی

اشارات

isharat.khu.ac.ir
427 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نشریه پژوهشی تحلیلی دانشکده پرستاری الیگودرز (مندیش)

Aligoodarz nursing faculty analytic research journal

ndhj.lums.ac.ir
428 انجمن مطالعات جهان اسلام

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشهای سیاسی جهان اسلام

Quarterly journal of political research in islamic world

priw.ir
429

فصلنامه تحول روان شناختی کودک

Journal of child mental health

childmentalhealth.ir
430 دانشگاه خوارزمی

فصلنامه مهندسی تصمیم

Journal of decision engineering

jde.khu.ac.ir
431 دانشگاه حکیم سبزواری

فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی

Journal of studies on literary theory and genres

journals.hsu.ac.ir/ltg
432 دانشگاه خوارزمی

فصلنامه دستاوردهای حسابداری ارزشی و رفتاری

Valued and behavioral accountings achievements

aapc.khu.ac.ir
433 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بقیه اله

مجله پژوهش سلامت

Health research journal

hrjbaq.ir
434 دانشگاه علوم پزشکی بم

نشریه پرستاری سرطان

Iranian journal of cancer nursing (ijcn)

ijca.ir
435 انجمن مدیریت آموزشی ایران

دو فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها(علمی- پژوهشی)

Managing education in organizations

journalieaa.ir
436 دانشگاه خوارزمی

پژوهش‌های ریاضی مصاحب

Mosaheb mathematical researches

mmr.khu.ac.ir
437 دانشگاه خوارزمی

یافته های نوین در زمین شناسی

Geology new findings (journal of science)

gnf.khu.ac.ir
438 دانشگاه علوم پزشکی قم

Health, Spirituality and Medical Ethics

Health, spirituality and medical ethics

jhsme.muq.ac.ir
439 دانشگاه علوم پزشکی قم

Archives of Hygiene Sciences

Archives of hygiene sciences

jhygiene.muq.ac.ir
440 دانشگاه علوم پزشکی قم

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

Qom university of medical sciences journal

journal.muq.ac.ir
441 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

پژوهه باستان سنجی

Journal of research on archaeometry

jra-tabriziau.ir​
442 دانشگاه خوارزمی

اقتصاد پولی و مالی اسلامی

Journal of islamic economics, money and finance

jimfe.khu.ac.ir
443 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان

Cultural journal of hormozgan

rdch.ir
444 انجمن علمی پرستاری ایران

نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی

Iranian journal of systematic review in medical sciences

ijsr.ir
445 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

فصلنامه علمی ترویجی اثر

Athar journal

46.225.129.253/athar
446 پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش

فصلنامه تعلیم و تربیت

Quarterly journal of education

qjoe.ir
447 پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش

فصلنامه خانواده و پژوهش

Quarterly journal of family and research

qjfr.ir
448 سا زمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي

فصلنامه کودکان استثنایی

Journal of exceptional children

joec.ir
449 انجمن علوم باغبانی ایران

مجله علوم و فنون باغبانی ایران

Iranian journal of horticultural science and technology

journal.irshs.ir
450 موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی هلال ایران

فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات

Quarterly scientific journal of rescue and relief

jorar.ir
451 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آموزش و ارزشیابی مهارت های بالینی

Clinical skills learning and assessment

csla.ir
452 بانک چشم جمهوری اسلامی ایران

بانک چشم جمهوری اسلامی ایران

Eye bank

binajournal.org
453 انجمن ایرانی تاریخ اسلام

پژوهش نامه تاریخ اسلام (فصلنامه انجمن ایرانی تاریخ اسلام)

Quartely research journal of islamic history

journal.isihistory.ir
454 دانشگاه صنعتی اصفهان

روشهای عددی در مهندسی

Computational methods in engineering

jcme.iut.ac.ir
455 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مجله پژوهه هنرهای اسلامی

Islamic arts journal

jih-tabriziau.ir
456 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مجله علوم و تکنولوژی بهداشت

Journal of health sciences and technology

jhst.bums.ac.ir
457 دانشگاه علوم پزشکی ایران

مجله ره آورد سلامت

Rahavard salamat journal

rsj.iums.ac.ir
458 دانشگاه خوارزمی

فصلنامه بین المللی مطالعات اقتصاد و مدیریت

International journal of economics and management studies

jiems.khu.ac.ir
459 انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران

مجله میان رشته ای آموزش و پرورش

Interdisciplinary journal of education

iase-idje.ir
460 دانشگاه علوم پزشکی یزد

مجله بهداشت محیط و توسعه پایدار

Journal of environmental health and sustainable development

jehsd.ssu.ac.ir
461 دانشگاه علوم پزشکي کاشان

مجله بهداشت و توسعه

Journal of health and development

jhad.kmu.ac.ir
462 دانشگاه علوم پزشکي بابل

مجله علمی پژوهشی نوین سلامت

Novin health journal

crms.mubabol.ac.ir
463 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

نشریه مراقبت اورژانس

Iranian journal of emergency care

ijec.ir
464 بنیاد شهید

فصل نامه مطالعات فرهنگ ایثار

Iranian journal of isaar studies

ijis.ir
465 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

مجله مهارت ها و مراقبتهای بالینی

Journal of clinical care and skills

jccs.yums.ac.ir
466 انجمن جراحی مغز و اعصاب ایران

مجله انجمن جراحی مغز و اعصاب ایران

Iranian journal of neurosurgery

irjns.org
467 دانشگاه علوم پزشکی یزد

مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت

Management strategies in health system

mshsj.ssu.ac.ir
468 مركز آموزش عالی علوم پزشكی وارستگان

مجله انگلیسی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی

Reports of biochemistry and molecular biology

rbmb.net
469 دانشگاه علوم پزشکی یزد

مجله تغذیه و امنیت غذایی

Journal of nutrition and food security

jnfs.ssu.ac.ir
470 دانشگاه هرمزگان

مجله ی مطالعات ادبیات روایی

Narrative literature studies journal

jnls.hormozgan.ac.ir
471

فصلنامه علوم قرآن و حدیث حسنا

Hosna journal

cssq.ir
472 دانشگاه کاشان

نشریه هنرهای صناعی ایران

Journal of iranian handicrafts

hsi.kashanu.ac.ir
473 انجمن زیست شناسی ایران

مجله زیست شناسی ایران (علمی - ترویجی)

Biological science promotion

ijbio.ir
474 دانشگاه علوم پزشکی ارتش

مجله مطالعات آموزشی نما

Journal of educational studies

nama.ajaums.ac.ir
475 انجمن کواترنری ایران

فصلنامه کواترنری ایران

Quaternary journal of iran

journal.iranqua.ir
476 مركز آموزش عالی علوم پزشكی وارستگان

مجله علوم تغذیه وارستگان

Varastegan journal of nutrition science (vjns)

jehr.varastegan.ac.ir
477 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

مطالعات اسناد میراث فرهنگی

Cultural heritage records studies

journal.richt.ir/chrs
478 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

علم حفاظت ایرانیان

Iranian conservation science

journal.richt.ir/icsj
479 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

میراث ایران

Iran heritage

journal.richt.ir/ih
480 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

دانش حفاظت و مرمت

Knowledge of conservation and restoration

journal.richt.ir/kcr
481 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

آیین نوروز

Nowrouz ceremonies

journal.richt.ir/hni
482 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

مردم و فرهنگ

People and culture

journal.richt.ir/pc
483 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

پژوهش گردشگری

Tourism research

journal.richt.ir/tr
484 ijree

ژورنال بین المللی تحقیقات در آموزش انگلیسی

International journal of research in english education

ijreeonline.com
485 مرکز آموزش مدیریت دولتی

فصلنامه حقوق اداری

Administrative law

qjal.smtc.ac.ir
486 انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران

نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران

Journal of iranian association of electrical and electronics engineers

jiaeee.com
487 دانشگاه علوم پزشکي بابل

فصلنامه توسعه مدیریت و منابع سلامت

Journal of management development and health resources

jmdhr.mubabol.ac.ir
488 دانشگاه علوم و فنون هوایی

نشریه علمی - پژوهشی مهندسی هوانوردی

Journal of aeronautical engineering

joae.ir
489 دانشگاه علوم پزشکي بابل

فصلنامه سلامت و سالمندی خزر

Quarterly journal of caspian health and aging

cjhaa.mubabol.ac.ir
490

دانش حقوق و مالیه

Knowledge of law and finance

malieh.dmk.ir
491

دو فصلنامه رویه حقوق خصوصی

Private law precedent

priv.ujsas.ac.ir
492

دو فصلنامه رویه حقوق عمومی

Publice law precedebt

pub.ujsas.ac.ir
493

فصلنامه مدیریت، اقتصاد و سیاستگذاری سلامت مبتنی بر شواهد

Journal of evidence based health policy, management and economics

journals.ssu.ac.ir/jebhpme
494

مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران

Iranian journal of crystallography and mineralogy

ijcm.ir
495

فصلنامه ایده های نوین روانشناسی

Journal of psychology new ideas

jnip.ir
496

فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت

Human resource management in the oil industry

iieshrm.ir
497 سازمان ثبت احوال کشور

مجله جمعیت

Population journal

populationmag.ir
498 موسسه نگاه مشرق میانه

موسسه نگاه مشرق میانه

Negah institute for social research and scientific communication

editing.nirp.ir
499 تحقیقات رفتارهای اجتماعی و سلامت

مجله تحقیقات رفتارهای اجتماعی و سلامت

Social behavior research and health journal

sbrh.ssu.ac.ir
500 انجمن مهندسی دریایی ایران

مجله بین المللی علوم دریایی و صنایع کشتی سازی

International journal of maritime technology

marine-eng.ir
501 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

Journal of Clinical and Basic Research

Journal of clinical and basic research

jcbr.goums.ac.ir
502 دانشگاه علوم پزشکی ایران

مجله داروشناسی و درمان شناسی ایران

Iranian journal of pharmacology and therapeutics

ijpt.iums.ac.ir
503 فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

Geographical researches quarterly journal

georesearch.ir
504 جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران

مجله پیشگیری از خودکشی

Journal of suicide prevention

isssp.ir
505 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

فصلنامه بهداشت کار و ارتقا سلامت

Occupational hygiene and health promotion journal

ohhp.ssu.ac.ir
506 پژوهشکده تاریخ اسلام

فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام

A quarterly journal of historical studies of islam

journal.pte.ac.ir
507 پژوهشکده علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

Advances in cognitive science

icssjournal.ir
508 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد

آرشیو بهداشت حرفه ای

Archives of occupational health

aoh.ssu.ac.ir
509 مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری وابسته به پژوهشکده علوم تولید مثل یزد

مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولیدمثل

International journal of reproductive biomedicine

ijrm.ir
510 نشریه مدیریت سامانه های منابع آب

نشریه مدیریت سامانه های منابع آب

Water resources system management journal

wrsmjournal.ir
511 پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

The journal of new advances in behavioral sciences

ijndibs.com
512 دانشگاه علوم پزشکی کردستان

مجله علمی و فرهنگی طبیب

Tabib scientific and cultural journal

tabib.muk.ac.ir
513 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

فصلنامه علمی پژوهشی مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی

Quarterly journal of applied issues in islamic education

qaiie.ir
514 مرکز تحقیقات سالمندی

مجله بین المللی سالمندی و سبک زندگی

International journal of aging and life style

ijaging.com
515 بنیاد فرهنگی فرهود

مجله بین المللی اخلاق و سبک زندگی

International journal of ethics and life style

ijethics.com
516 دانشگاه خوارزمی

پژوهش های نوین فیزیک

Journal modern research physics

jmrph.khu.ac.ir
517 دانشکده علوم توانبخشی

عملکرد و ناتوانی

Function and disability

fdj.iums.ac.ir
518 معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت

Islamic life journal

islamiclifej.com
519 انجمن بین المللی مطالعات خاورمیانه، قفقاز و آسیای مرکزی

مجله بین المللی زبان های پارسی

International journal of persian language

irlanguages.com
520 معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

قرآن و طب

Quranmed

quranmed.com
521 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

Journal of Disaster and Emergency Research

Journal of disaster and emergency research

jder.ssu.ac.ir
522 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی

Entrepreneurial research approaches in agriculture

eraa.ramin.ac.ir
523 دانشگاه خوارزمی

نشریه سازه ها و زیر ساخت های عمرانی

Structures and infrastructures in civil engineering

sice.khu.ac.ir
524 دکتر

International Journal of Motor Control and Learning

International journal of motor control and learning

ijmcl.com
525 دکتر

International Journal of Applied Science in Physical Education

International journal of applied science in physical education

ijaspe.com
526 سازمان بیمه سلامت ایران

سازمان بیمه سلامت ایران

Iran health insurance organization

journal.ihio.gov.ir
527 پیشرفت ها در مکانیک جامدات و سیالات

پیشرفت ها در مکانیک جامدات و سیالات

Advances in solid and fluid mechanics.

journals.hsu.ac.ir/asfm
528 مجله زنان و مامائی و سرطانهای زنان ایران

مجله زنان و مامائی و سرطانهای زنان ایران

Journal of obstetrics, gynecology and cancer research (jogcr)

jogcr.com
529 انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

فصلنامه علمی-پژوهشی فرماندهی و کنترل

Command and control journal

ic4i-journal.ir
530 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مجله بین المللی نوآوری و فناوری در هنر و معماری

International journal of innovation and tectonics in art and architecture

ijiva-tabriziau.ir
531 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

مجله باستان شناسی

Journal of iranian center for archaeological research

journal.richt.ir/archj
532 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه

Parseh journal of archaeological studies

journal.richt.ir/mbp
533 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

فصلنامه حفاظت از بافتهای تاریخی

Conservation of historical area

journal.richt.ir/cha
534 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

فصلنامه ارتقای سلامت فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

Quarterly journal of health promotion: academy of medical sciences of islamic republic of iran

ijhp.ir
535 دانشگاه علوم پزشکی همدان

Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology

Avicenna journal of neuro psycho physiology

ajnpp.umsha.ac.ir
536 انجمن علمی ماهیان زینتی ایران

مجله علمی- پژوهشی بین المللی علوم آبزیان زینتی

International journal of ornamental aquatics research

injoar.com
537 معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

مجله گزارش های نوروفیزیولوژی و علوم اعصاب

Journal of neurophysiology and neuroscience reports

jnnr.thums.ac.ir
538 معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

Journal of student research committee of torbat heydariyeh university of medical sciences

jsrc.thums.ac.ir
539 جامعه بین المللی توسعه و ارتباطات بین دانشگاهی

Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM)

Modern journal of language teaching methods (mjltm)

mjltm.org
540 دانشگاه علوم پزشکی تهران

دایره المعارف اخلاق پزشکی اسلامی

Encyclopedia of islamic medical ethics

eims.tums.ac.ir
541 دانشگاه علوم پزشکی تهران

اسناد چشم‌‌پزشکی فارسی

Archives of persian ophthalmology

apo.tums.ac.ir
542 جامعه بین المللی توسعه و ارتباطات بین دانشگاهی

Eurasian journal of psychology studies

Eurasian journal of psychology studies

epsjournal.com
543 جامعه بین المللی توسعه و ارتباطات بین دانشگاهی

Journal of English Literature and cultural Studies

Journal of english literature and cultural studies

jelcsjournal.com
544 مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی، جهاد دانشگاهی

پایش

Payesh health monitor

payeshjournal.ir
545 جامعه بین المللی توسعه و ارتباطات بین دانشگاهی

Eurasian Journal of Positive Psychology

Eurasian journal of positive psychology

ejppjournal.com
546 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

نشریه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات

International journal of information and communication technology research

ijict.itrc.ac.ir
547 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

فصلنامه مهارت آموزی

Quarterly journal of skill training

faslnameh.irantvto.ir
548 موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

فصلنامه مدیریت عملیات خدمات

Journal of services operation management

somjournal.ir
549 Euro Science Preprints

Euro Science Preprints

Euro science preprints

eurosciencepreprints.com
550 GMJM

GMJ Medicine

Gmj medicine

gmjpress.de
551 دکتر

فصلنامه مهندسی عمران و سازه

Journal of civil engineering and structures

jces.lu.ac.ir
552 دانشگاه لرستان

مجله تنوع جانوری

Journal of animal diversity

jad.lu.ac.ir
553 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

مجله گویش پژوهشی

Journal of dialect research

journal.richt.ir/jdr
554 فصلنامه جامعه شناسی فرهنگی

فصلنامه جامعه شناسی فرهنگی

فصلنامه جامعه شناسی فرهنگی

jcsjs.ir
555 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم(عج)

نشریه پرستاری و مراقبت های ویژه

نشریه پرستاری و مراقبت های ویژه

jccnursing.com
556 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب فلسفه،کلام و عرفان

Philosophy & theology & mysticism quarterly book review

hsbr.faslnameh.org
557 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب فلسفه،کلام و عرفان

Philosophy & theology & mysticism quarterly book review

labr.faslnameh.org
558 فصلنامه بهداشت و طب پیشگیری در بحران

Journal of Health and Preventive Medicine in Crisis

فصلنامه بهداشت و طب پیشگیری در بحران

hpmic.ir
559 فرماندهی بهداری نیروی دریایی سپاه

مجله طب دریا

Journal of marine medicine

jmarmed.ir
560 فصلنامه منشآت پژوهی در پهنه ادب فارسی

فصلنامه منشآت پژوهی در پهنه ادب فارسی

فصلنامه منشآت پژوهی در پهنه ادب فارسی

monsheat.ir
561 دانشگاه هرمزگان

مجله ایرانی روانشناسی تکاملی و تربیتی

Iranian evolutionary and educational psychology journal

ieepj.hormozgan.ac.ir
562 پژوهش های بنیادین در معماری و شهرسازی

پژوهش های بنیادین در معماری و شهرسازی

Fundamental research in architecture and urbanization

jfrau.ir
563 Comprehensive Clinical Care, Cure and Core Journal

مجله مراقبت، درمان و بیمار بالینی جامع

Comprehensive clinical care, cure and core journal

cccccjournal.com
564 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

پژوهش‌های بهنژادی و زیست فن آوری کشاورزی

Agricultural breeding and biotechnology researches

abbr.asnrukh.ac.ir
565 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

Journal of Research in Health and Medical Sciences

Journal of research in health and medical sciences

jrhms.thums.ac.ir
566 مجله علوم روانشناختی

مجله علوم روانشناختی

Journal of psychoscience

psychologicalscience.ir
567 خصوصی/فرزانه ساسان پور

فصلنامه شهرهای آینده

Journal of future cities

jvfc.ir
568 دانشگاه خوارزمی

تاریخ شهر و شهر نشینی در ایران و اسلام

The history of city and ubanism in iran and islam

urbanhistory.khu.ac.ir
:: jrn web sites ::
569 بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری

مطهری پژوهشی

The mutahhari review

mutahharireview.ir
570 موسسه دانش ورزش و تندرستی نوتریکا

Journal of Sport Nutrition and Metabolism

Journal of sport nutrition and metabolism

journalsnm.com
:: journal web sites ::
571

فصلنامه دستاوردهای حسابداری ارزشی و رفتاری

Valued and behavioral accountings achievements

rmdc.khu.ac.ir
572 دانشگاه لرستان

آنالیز ریاضی و بهینه سازی محدب

Mathematical analysis and convex optimization

maco.lu.ac.ir
573 دانشگاه علوم پزشکی ایلام

plant biotechnology persa

Plant biotechnology persa

pbp.medilam.ac.ir
574 مجله علمی گل و گیاهان زینتی

مجله علمی گل و گیاهان زینتی

Journal of flower and ornamental plants

flowerjournal.ir
575 جامعه بین المللی توسعه و ارتباطات بین دانشگاهی

Journal of Language and Discourse Practice (LDP)

Journal of language and discourse practice (ldp)

ldpjournal.com
576 Eureka American Press LLC

Eureka American Press LLC

Eureka american press llc

ea-press.com
577 جامعه بین المللی توسعه و ارتباطات بین دانشگاهی

european science publishing

European science publishing

europeansp.org
578 مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا

فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی

The interdisciplinary quarterly of fundamental researches on humanities

frh.sccsr.ac.ir
579 مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا

فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی

The interdisciplinary quarterly of applied researches on islamichumanities

arh.sccsr.ac.ir
580 دانشگاه علوم پزشکی ایران

Journal of Research in Orthopedic Science

Journal of research in orthopedic science

jros.iums.ac.ir
581 جامعه بین المللی توسعه و ارتباطات بین دانشگاهی

Kare Journals System

Kare journals system

kare.pub
582 جامعه بین المللی توسعه و ارتباطات بین دانشگاهی

Kare Journals System

Kare journals system

journal.kare.pub
583 جامعه بین المللی توسعه و ارتباطات بین دانشگاهی

Kare Journals System

Kare journals system

publishing.kare.pub
584 انجمن ژنتیک ایران

فصلنامه ژنتیک نوین

فصلنامه ژنتیک نوین

mg.genetics.ir
585 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

فصلنامه دانشگاه و توسعه

Journal of university and development

jud.irphe.ac.ir
586 دانشگاه علوم پزشکی قم

Journal of Vessels and Circulation

Journal of vessels and circulation

jvessels.muq.ac.ir
587 دانشگاه خوارزمی

دراسات فی السردانیه العربیه

Studies in arabic narratology

san.khu.ac.ir
588 خصوصی

نشریه سیاست و رهبری آموزش عالی

The journal of higher education policy and leadership

johepal.com
589 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

فارسی

انگلیسی

military-health.ir
590 دانشگاه رجاء

فصلنامه مدل های کمی مدیریت

فصلنامه مدل های کمی مدیریت

qmm.raja.ac.ir
591 دانشگاه رجاء

فصلنامه نظریه های نوین حسابداری

فصلنامه نظریه های نوین حسابداری

mta.raja.ac.ir
592 دانشگاه رجاء

فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی

فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی

tfe.raja.ac.ir
593 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مجله تحقیقات علوم رفتاری

Journal of research in behavioural sciences

rbs.mui.ac.ir
594 دانشگاه لرستان

فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی

فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی

gsma.lu.ac.ir