:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2385
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
مدیر پایگاه سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد سامانه داده هاي پژوهشي امکان جستجوی طرح ها با توجه به تاریخ ارسال و تصویب و خاتمه فراهم شود در بخش مديريت طرح‌های تحقيقاتي اضافه شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید