:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2395
۱۳۹۳/۲/۱۰
هادیان مجله پترولوژی دانشگاه اصفهان بخش داوري مقالات اشکال تایید فرم های ناتمام داوری با روش حذف دکمه تایید داوری و الزام ویرایش نهایی فرم داوری برطرف گردد انجام شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید