:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2383
۱۳۹۲/۱۲/۲۳
آقاجانپور مجله بین المللی پزشکی مولکولی و سلولی بخش داوري مقالات در صورت دستی بودن امتیاز داوری، امکان تعیین امتیاز و ساعت داوری از طریق پرونده مقاله فراهم شود انجام شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید