:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2371
۱۳۹۲/۱۱/۲۹
مدیر پایگاه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند بخش داوري مقالات امکان درج توضیح خلاصه برای داوری در هنگام ارسال مقاله برای داور فراهم شود انجام شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید