:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2437
۱۳۹۳/۵/۱۷
اسدی مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بخش داوري مقالات امکان تهیه گواهینامه داوری به صورت جداگانه برای زبان های فارسی و انگلیسی فراهم شود انجام شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید