:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2394
۱۳۹۳/۲/۹
اسدی مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بخش دريافت و بررسي مقالات امکان ارسال مجدد نامه های بایگانی شده در پرونده مقاله برای افراد مورد نظر فراهم شود انجام شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید