:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2439
1393/5/22
پناهی مجله پژوهش‌های حسابداری مالی بخش دريافت و بررسي مقالات امکان ویرایش توصیف مختصر فایل های ضمیمه مقالات در بخش پرونده مقالات فراهم شود انجام شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید