:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2450
1393/6/2
مدیر پایگاه مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران بخش نشريات امکان دسته بندی مقالات با تعیین عنوان های دلخواه در صفحه مقالات منتشر شده نشریات فراهم شود انجام شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید