:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2403
۱۳۹۳/۳/۱۴
شیرزادی دانشگاه علوم پزشکی ایران بخش عمومي برنامه امکان فعال شدن حالت خطازدایی یا debugging به بخش پست الکترونیک اضافه شود در بخش تنظیمات پست الکترونیک اضافه شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید