:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2400
۱۳۹۳/۳/۶
خانم کریمی دانشکده علوم اقتصادی بخش عمومي برنامه نمایش مستقیم مطالب برای مدیران صفحات امکان پذیر شود برای مدیران صفحات نیز دکمه مشاهده به صفحه مدیریت مطالب اضافه شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید