:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2397
۱۳۹۳/۲/۲۲
مدیر پایگاه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت بخش عمومي برنامه امکان تنظیم دریافت دو نوع فایل مجزا از کاربران هنگام ثبت نام یا تغییر مشخصات فراهم شود انجام شد. بخش تنظیمات ثبت نام را ببینید.
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید