:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2379
۱۳۹۲/۱۲/۱۱
صفرزاده دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی بخش عمومي برنامه برای جلوگیری از دسترسی رباتهای گردآوری کننده ایمیل ها، علامت @ در ایمیل اساتید با تصویر جایگزین شود انجام شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید