:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2437
۱۳۹۳/۵/۱۹
پویاکیان انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران بخش عمومي برنامه امکان استفاده از بخش آلبوم تصاویر برای درج اسلایدشو در پایگاه فراهم شود انجام شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید