:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2434
1393/5/13
بطحایی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران بخش عمومي برنامه امکان بررسی صحت کد ملی وارد شده توسط کاربران در فرم ثبت نام فراهم شود انجام شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید