:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2431
1393/5/10
موسوی خطاط مجله مطالعات ناتوانی بخش عمومي برنامه نمایش تماس های فارسی به صورت راست چین و تماس های انگلیسی به صورت چپ چین تنظیم شود انجام شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید