:: فهرست پیشنهاد یا اشکالات عمومی ::
    جستجوی واژه اختیاری
    در بخش اختیاری
کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید
# نسخه گزارش دهنده سازمان بخش پیشنهاد یا اشکال پاسخ مختصر پیوند
# 2430
1393/5/5
خدامی نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری بخش عمومي برنامه امکان استفاده از ​متغیرهای عناوین فارسی ​​در بخش موضوعات ایمیل ها و نیز بخش ارجاع نامه ها فراهم شود انجام شد
پیشنهاد یا اشکالات خود را ارسال کنید - کل پیشنهاد یا اشکالات عمومی را ببینید