نمونه پایگاه‌های مجلات علمی

فهرست پایگاه مجلاتی که با بسته‌ی نرم‌افزاری یکتاوب راه‌اندازی شده‌اند 

نام‌های انگلیسی مربوط به نشریات انگلیسی زبان است

-مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان
-مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی (دانشگاه علوم پزشکی ایران)
-دوماهنامه پرستاری ایران (دانشگاه علوم پزشکی ایران)
-مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران (دانشگاه علوم پزشکی ایران)
-فصلنامه علمی - پژوهشی انجمن علمی پرستاری ایران
-مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
-مجله علمی دانشگاه رفسنجان (دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان)
-فصلنامه تحقیقات موتور (مرکز تحقیقات موتور ایران‌خودرو)
-مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران (انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران)
-مجله پزشکی کوثر (دانشگاه بقیه ال...)
-مجله طب نظامی (دانشگاه بقیه ال...)
-مجله علوم رفتاری (دانشگاه بقیه ال...)
-مجله علمی شیلات ایران
-دوماهنامه پژوهشی پژوهنده (دانشگاه شهید بهشتی)
-فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی
-مجله چشم پزشکی ایران
-فصلنامه علمی پژوهشی افق دانش (دانشگاه گناباد)
-فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
-فصلنامه پژوهشی خون (سازمان انتقال خون ایران)
-مجله غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران (مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم)
-سالنامه علوم پزشکی ایران
-مجله پژوهش پرستاری ایران
-فصلنامه حکیم (وزارت بهداشت)
-دوماهنامه پژوهنده (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )
-فصلنامه علمی و پژوهشی توانبخشی
-مجله چشم‌پزشکی ایران (انجمن چشم‌پزشکی یران)
-افق دانش (دانشگاه علوم پزشکی گناباد)
-فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی
-تحقیق در عملیات
-مجله علمی سیستم‌های فازی
-مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
-The Iranian Red Crescent Medical Journal
-بیماری‌های پستان (جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران)
-مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
-مجله علمی ارومیه (دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)
-Iranian Journal of Medical Biotechnology
-پژوهشنامه عرفان
-مجله پرستاری مراقبت ویژه
-پیک نور علوم (دانشگاه پیام نور)
-سالمند (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
-Iranian Rehabilitation Journal
-رفاه اجتماعی (‌دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
-مجله علوم و فنون کشت‌های گلخانه‌ای
-مجله علمی-پژوهشی مکانیک و هوا فضا
-نشریه علمی-پژوهشی طب جانباز
-مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
-طبیب شرق (دانشگاه علوم پزشکی زاهدان)
-دانش و پژوهش در روانشناسی
-Journal of Research in Agricultural Science
-فصلنامه علوم اقتصادی
-فصلنامه سیاست علم و فناوری (مرکز نحقیقات سیاست‌های علمی کشور)
-فصلنامه رهیافت (مرکز تحقیقات سیاست‌های علمی کشور)
-دانشگر (مرکز نحقیقات سیاست‌های علمی کشور)
-نشریه مواد پر انرژی
-مجله علمی پژوهشی آرشیو رازی
-فصلنامه مهندسی پزشکی زیستی
-نشریه راهبردهای آموزشی
-فصلنامه کومش (دانشگاه علوم پزشکی سمنان)
-فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات
-ارتباطات علمی (پژوهشکده اسناد و مدارک علمی ایران)
-ژنتیک در هزاره سوم
-Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics
-فصلنامه بیماری‌های گیاهی
-فصلنامه ژنتیک نوین
-علوم و فناوری‌های پدافند نوین
-Physiology and Pharmacology
-مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
-مجله پژوهش فیزیک ایران
-مجله علوم و فنون کشت‌های گلخانه‌ای
-مجله علوم مغز و اعصاب ایران
-مجله فیض (دانشگاه علوم پزشکی کاشان)
-مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
-مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
-مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک
-مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
-مجله یافته (دانشگاه علوم پزشکی لرستان)
-Iranian Journal of Psychiatry and Behavier
-مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
-مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام
-مجله پزشکی قانونی
-مجله تحقیقات چشم دانشگاه شهید بهشتی
-Iranian Journal of Fisheries Sciences
-مجله الکترونیکی وزارت بهداشت
-مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات وبهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
-مجله طب جنوب
-مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
-مجله به‌نژادی نهال و بذر
-مجله به‌زراعی نهال وبذر
-  Crop Breeding Journal
-دانشور رفتار (دانشگاه شاهد)
-دانشور پزشکی (دانشگاه شاهد)
- Journal of Communication Engineering
-دانشور علوم زراعی (دانشگاه شاهد)
-فصلنامه فن‌آوری صنعت آب و برق
 

برای مشاهده مستند توانمندی های شرکت شامل فهرست کامل پایگاه های راه اندازی شده توسط مجموعه یکتاوب اینجا را کلیک کنید