معرفی طرح تبادل

با مشارکت در طرح تبادل، داده های خود را چند برابر کنید

AWT IMAGE

      

طرح تبادل در دو بخش اصلی و با هد فهای مشابه اما متفاوت اجرا می شود:

 

اشتراک داده های داوران

در این طرح که با هدف تقویت بانک داوران نشریات اجرا میشود، شما میتوانید پایگا ههایی را که قصد دارید از فهرست و مشخصات داوران آنها بهره ببرید، انتخاب کنید تا در صورت تایید مدیران آن پایگا هها فهرست داوران را با هم به اشتراک بگذارید.

 

اشتراک داده های مقالات

 در این طرح که با هدف جلوگیری از موازی کاری، بررسی تکراری بودن مقالات و مقابله با سوء استفاده برخی نگارندگان اجرا میشود، شما میتوانید پایگاههایی را که قصد دارید از فهرست و مشخصات مقالات دریافتی آنها بهره ببرید، انتخاب کنید تا در صورت تایید آن پایگاهها فهرست مقالات را با هم به اشتراک بگذارید.

در به اشتراک گذاشتن داده های مفید خود با دیگران پیشگام شوید تا زودتر به مرحله ی بهره برداری از منافع آن برسید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، بروشور طرح را دریافت نمایید.