گفتار دوم

سامانه پایش (سامانه گردآوری و تجمیع اطلاعات نشریات علمی ) عملیاتی شد.


گفتار اول

متن کامل: این صفحه برای نوشتن اطلاعات پراکنده عمومی اختصاص یافته است.