مدیریت اسناد و فایل‌ها

بروشورهای معرفی برنامه ها
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 بروشور معرفی سامانه عمومی - صفحه اول 1391/11/20 179.65 KB
2 بروشور معرفی سامانه عمومی - صفحه دوم 1391/11/20 169.31 KB
3 بروشور معرفی سامانه مدیریت الکترونیک انجمن - صفحه اول 1391/11/21 175.05 KB
4 بروشور معرفی سامانه مدیریت الکترونیک انجمن - صفحه دوم 1391/11/21 119.78 KB
5 بروشور معرفی سامانه مدیریت الکترونیک همایش - صفحه اول 1391/11/21 183.81 KB
6 بروشور معرفی سامانه مدیریت الکترونیک همایش - صفحه دوم 1391/11/21 182.97 KB
7 بروشور معرفی سامانه مدیریت الکترونیک نشریه - صفحه اول 1391/11/21 189.58 KB
8 بروشور معرفی سامانه مدیریت الکترونیک نشریه - صفحه دوم 1391/11/21 136.26 KB
9 بروشور معرفی سامانه پیشرفته ی سازمانی و دانشگاهی - صفحه اول 1391/11/21 164.86 KB
10 بروشور معرفی سامانه پیشرفته ی سازمانی و دانشگاهی - صفحه دوم 1391/11/21 123.3 KB
11 بروشور معرفی پایگاه وب ویژه ی پژوهشگران و اعضای هیات علمی - صفحه اول 1391/11/21 145.45 KB
12 بروشور معرفی پایگاه وب ویژه ی پژوهشگران و اعضای هیات علمی - صفحه دوم 1391/11/21 141.3 KB
13 بروشور معرفی پایگاه اختصاصی کارخانه ها و کارگاه ها - صفحه اول 1391/11/21 135.07 KB
14 بروشور معرفی پایگاه اختصاصی کارخانه ها و کارگاه ها - صفحه دوم 1391/11/21 157.23 KB
15 بروشور معرفی پایگاه اختصاصی بیمارستان ها و مراکز درمانی - صفحه اول 1391/11/21 138.53 KB
16 بروشور معرفی پایگاه اختصاصی بیمارستان ها و مراکز درمانی - صفحه دوم 1391/11/21 156.95 KB
17 بروشور معرفی پایگاه اختصاصی آزمایشگاه های تشخیص طبی - صفحه اول 1391/11/21 142.13 KB
18 بروشور معرفی پایگاه اختصاصی آزمایشگاه های تشخیص طبی - صفحه دوم 1391/11/21 145.15 KB
19 بروشور معرفی پایگاه اختصاصی روابط عمومی - صفحه اول 1391/11/21 134.57 KB
20 بروشور معرفی پایگاه اختصاصی روابط عمومی - صفحه دوم 1391/11/21 154.99 KB
21 بروشور معرفی سایر سامانه های تحت وب شرکت یکتاوب - صفحه اول 1391/11/21 141.87 KB
22 بروشور معرفی سایر سامانه های تحت وب شرکت یکتاوب - صفحه دوم 1391/11/21 167.88 KB
23 معرفی سامانه‌ اختصاصی مدیریت پایگاه دانشگاه 1398/4/30 3083.84 KB
24 معرفی سامانه‌ مدیریت اطلاعات علمی 1398/6/6 3064.91 KB