پیوند قالب های جدید همایش ها در بخش بهسایت قرار گرفت

 | تاریخ ارسال: 1397/10/29 | 
پیوند قالب های جدید همایش ها در بخش بهسایت قرار گرفت. این قالب ها برای همایش ها بهسازی شده اند اما امکان استفاده از آنها در سایر سایت ها هم وجود دارد:
https://yektaweb.com/page/173/behsite
این قالب ها بر روی سرورهای دانشگاه تربیت مدرس و برای انتخاب توسط متقاضیان همایش در این دانشگاه نصب شده اند.