توسعه وب سرویس استخراج اطلاعات طرح های پژوهشی

 | تاریخ ارسال: 1397/8/5 | 

با توجه به مستندات معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، توسعه وب سرویس لازم جهت استخراج داده های پژوهشی انجام شده است. اما لازم است اطلاعات طرح ها و پژوهشگران تکمیل شوند تا قابلیت استفاده داشته باشند.
برای تکمیل اطلاعات طرح های تکمیل شده، می توانید به بخش مدیریت طرح ها یا بخش فهرست و پرونده طرح ها مراجعه کرده و حداقل اطلاعات زیر را برای همه ی طرح ها تکمیل نمایید:
عنوان – چکیده – واژه های کلیدی –
 
همچنین برای افراد مرتبط،  حداقل اطلاعات زیر را تکمیل نمایید:
نام – نام خانوادگی – جنسیت – پست الکترونیک – کد ملی – سال تولد – رشته تحصیلی – آخرین دانشگاه دریافت مدرک- وابستگی سازمانی

بعد از تکمیل اطلاعات مربوطه برای همه طرح ها، می توانید برای بررسی و ایجاد دسترسی کارشناسان وزارت بهداشت با ایمیل شرکت مکاتبه کنید.

فایل مرتبط:
راهنمای وب سرویس تجمیع اطلاعات طرح های پژوهشی