اعتبارسنجی و ارزشیابی نیمه‌خودکار زیربخش‌های وب

 | تاریخ ارسال: 1391/11/21 | 
سامانه اعتبارسنجی و ارزشیابی نیمه‌خودکار زیربخش‌های وب
سامانه اعتبارسنجی و ارزشیابی، امکان ارزیابی فنی و محتوایی پایگاه‌ها و زیربخش‌های آن‌ها به صورت الکترونیک فراهم می سازد. با کمک این سامانه می توان پایش محتوای صفحات وب و نیز بررسی خودکار نقاط ضعف و قوت آنها را به صورت یک فرایند الکترونیک منظم انجام داد. این سامانه دارای سه بخش ارزیابی فنی، ارزیابی محتوایی و امتیازات ویژه است. بخش مدیریت تنظیماتی مانند امکان مشاهده عمومی آمار زیربخش‌ها، افزودن امتیاز پایه، تعیین امتیاز برای شاخص های فنی، مشاهده ارزشیابی های فنی و ... را فراهم می نماید.