پایگاه‌های کارنامه‌ی علمی بهره‌مند از خدمات یکتاوب

 فهرست برخی از پایگاه‌های بهره‌مند از خدمات یکتاوب برای راه‌اندازی سامانه‌ی کارنامه‌ی علمی را در ادامه ببینید:
• سامانه‌ی  اعضای هیات‌ علمی دانشگاه تهران       rds.tums.ac.ir/cv.php
• سامانه‌ی اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان       www.zums.ac.ir/rds/cv.php
• سامانه‌ی اعضای هیات علمی دانشگاه گلستان       www.goums.ac.ir/rds/cv.php
• سامانه‌ی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان      rds1.sem-ums.ac.ir/cv.php
• سامانه‌ی اعضای هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی       facultymembers.irphe.ir