پایگاه‌های انجمن‌های بهره‌مند از خدمات یکتاوب

برخی از پایگاه های فعال انجمن ها

انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (دارای قالب اختصاصی)

انجمن سرامیک ایران (دارای قالب اختصاصی و دوزبانه)

انجمن بیوشیمی ایران (دارای قالب اختصاصی)

جامعه اسلامی دندانپزشکان (دارای قالب اختصاصی)

انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران (دارای قالب اختصاصی)

انجمن آمار ایران

انجمن سیستم های فازی

انجمن نگهداری و تعمیرات

فهرست پایگاه انجمن های بهره‌مند از خدمات یکتاوب: Yektaweb Sites List

فهرست برخط پایگاه های تحت پوشش شرکت یکتاوب

:: associations web sites ::
1 انجمن بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران

انجمن بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران

Biochemical society of iran

biochemiran.com
2 انجمن مهندسی ارزش ایران

انجمن مهندسی ارزش ایران

Society of iranian value engineering

sive.org
3 انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

Iran maintenanace association

irma.ir
4 انجمن فیزیک پزشکی ایران

انجمن فیزیک پزشکی ایران

Iranian association of medical physicists

iamp.ir
5 انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

Iranian operations research society

iors.ir
6 انجمن سیستم‌های فازی ایران

انجمن سیستم‌های فازی ایران

Iranian fuzzy systems society

fuzzy.ir
7 انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری

انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری

Iranian association for ethics in science and technology

iranethics.ir
8 جامعه اسلامی دندانپزشکان

جامعه اسلامی دندانپزشکان

Islamic dental association of iran

idai.ir
9 انجمن نوروژنتیک ایران

انجمن نوروژنتیک ایران

Iranian neurogenetics society

irngs.ir
10 انجمن علمی پرستاران قلب ایران

انجمن علمی پرستاران قلب ایران

Iranian cardiac nurses society

icns.org.ir
11 انجمن آمار ایران

انجمن آمار ایران

Iranian statistical society

irstat.ir
12 انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران

انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران

Islamic economics assosiation of iran

ieaoi.ir
13 انجمن ایرانی مطالعات جهان

انجمن ایرانی مطالعات جهان

Iranian world studies association

iwsa.ir
14 انجمن سرامیک ایران

انجمن سرامیک ایران

Iranian ceramic society

icers.ir
15 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

Iranian agricultural economics society

iranianaes.ir
16 انجمن مرتعداری ایران

انجمن مرتعداری ایران

Iranian society of range management

iransrm.ir
17 انجمن آبخیزداری ایران

انجمن آبخیزداری ایران

Watershed management society of iran

wmsi.ir
18 انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

Iranian biotechnology society

iribs.org
19 انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

Iranian association of geomorphology

irangeomorphology.ir
20 انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران

انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران

Iranian rainwater catchment systems association

ircsa.ir
21 انجمن علمی فرش ایران

انجمن علمی فرش ایران

Iranian carpet scientific association

icsa.ir
22 انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

Optics and photonics society of iran

opsi.ir
23 انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران

انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران

Iranian society of surface science &technology

surfacesociety.ir
24 انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران

انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران

Iranian association for sociology of education

iase-ngo.ir
25 انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی

انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی

Iranian agricultural extension and education association

iaeea.ir
26 انجمن مهندسی صوتیات ایران

انجمن مهندسی صوتیات ایران

Acoustical engineering society of iran

aesi.ir
27 انجمن ایمنی زیستی ایران

انجمن ایمنی زیستی ایران

Biosafety society of iran

biosafetysociety.ir
28 انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران

انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران

Iranian epidemiological association

irea.ir
29 انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران

انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران

Iranian ergonomics society

iehfs.ir
30 انجمن ايرانی مطالعات زنان

انجمن ایرانی مطالعات زنان

Iranian association of women’s studies

iraws.ir
31 انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران

انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

Iranian health education & promotion association

ihepsa.ir
32 انجمن تونل ايران

انجمن تونل ایران

Iranian tunneling association

irta.ir
33 انجمن علمی مشاوره ایران

انجمن علمی مشاوره ایران

Iranian counseling association

irancounseling.ir
34 انجمن روماتولوژی ایران

انجمن روماتولوژی ایران

Iranian rheumatology association

iranianra.ir
35 انجمن مهندسان برق و الکترونیک ایران

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه خراسان

Khorasan iranian association of electrical and electronics engineers (kiaeee)

kiaeee.ir
36 انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

Iranian association of arabic literature

arabiciran.ir
37 انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران

انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران

Iranian scientific society of large animal internal medicine

isslim.ir
38 انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

Iran urban economics scientific association

iuea.ir
39 انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران

انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران

Society of manufacturing engineering of iran

smeir.org
40 انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران

انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران

Actuarial society of iran

irsoa.ir
41 انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران

انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران

Iranian productivity association for power industry

iranipa.com
42 انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران

انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران

Family psychology association of iran

fpai.ir
43 انجمن مطالعات جهان اسلام

انجمن مطالعات جهان اسلام

Islamic world studies association

aiws.ir
44

انجمن ایرانی تاریخ اسلام

The iranian society of islamic history

isihistory.ir
45

انجمن استروک ایران

Iranian stroke society

irsa-stroke.org
46

انجمن کواترنری ایران

Iranian quaternary association

iranqua.ir
47

انجمن مهندسی معدن ایران

Iranian society of mining engineering

ir-sme.ir
48

انجمن علوم تشریح ایران

Iranian society of anatomical sciences

isas.ir
49

پایگاه خبری بیمارحامی

Patient advocate portal

bimarhami.ir
50 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

متخصصان جوان علوم زمین ایران

Young earth scientists of iran

yesnetwork.ir
51 انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها

انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها

Iranian data envelopment analysis society

irandeas.ir
52 انجمن آسیب شناسی ایران

انجمن آسیب شناسی ایران

Iranian society of pathology

iranpath.org
53 انجمن روماتولوژی کودکان ایران

انجمن روماتولوژی کودکان ایران

Pediatric rheumatology iranian association

prsi.ir
54 جامعه بین المللی توسعه و ارتباطات بین دانشگاهی

Eurasian Applied Linguistics society

Eurasian applied linguistics society

eurasianals.org
55 جامعه بین المللی توسعه و ارتباطات بین دانشگاهی

Eurasian chemistry society

Eurasian chemistry society

eurasiancs.org
56 انجمن علمی کشت سلول و بافت گیاهی ایران

انجمن علمی کشت سلول و بافت گیاهی ایران

Iranian association for plant cell and tissue culture

iapctc.ir
57 انجمن علمی بهداشت ایران

انجمن علمی بهداشت ایران

Iranian public health association

iranianpha.ir
58 انجمن متخصصین بهداشت حرفه ای

انجمن متخصصین بهداشت حرفه ای

Occupational hygienists society

iohs.ir
59 انجمن لجستیک ایران

انجمن لجستیک ایران

Iran logistics society

ilscs.ir
60 انجمن مدیریت بهره وری ایران

انجمن مدیریت بهره وری ایران

Iranian productivity management association

ipmango.ir
61 انجمن علمی ادبیات داستانی ایران

انجمن علمی ادبیات داستانی ایران

Scientific association of iranian fiction literature

ficiran.ir
62 انجمن آمار ایران

اتحادیه انجمنهای ایرانی علوم ریاضی

Union of iranian societies of mathematical sciences

uisms.ir
63 موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

انجمن دانش آموختگان موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

Rahbord shomal higher education institute alumni

alumni.rahbordshomal.ac.ir
64 انجمن ایرانی نوآوری در درمان کاربردی خانواده

انجمن ایرانی نوآوری در درمان کاربردی خانواده

Iranian association of innovation in applied family therapy

iaiaft.ir
65 انجمن ماهی شناسی ایران

انجمن ماهی شناسی ایران

Iranian society of ichthyology

isi-org.ir
66 انجمن علمی حقوق کودک ایران

انجمن علمی حقوق کودک ایران

The iranian association of child rights

ichra.ir
67 انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

Iranian society of acoustics and vibration

isav.ir
68 دانشگاه خوارزمی

کانون ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه خوارزمی

Alumni office of kharazmi university

alumnisociety.khu.ac.ir
69 انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران

انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران

Iranian probiotics and functional foods society

ispff.ir
70 انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

The iranian association of medical law

iranmedicallaw.ir
71 انجمن رمز ایران

انجمن رمز ایران

Iranian society of cryptology

isc.org.ir
72 انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی

انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی

International association of islamic bioethics

iranbioethics.ir
73 انجمن علمی سالمندی و فعالیت بدنی

Society of Aging and Physical Activity

Society of aging and physical activity

sapa-online.com
74 انجمن ژنتیک ایران

انجمن ژنتیک ایران

Iranian genetics society

genetics.ir