پایگاه‌های نشریات بهره‌مند از خدمات یکتاوب

از میان سایت‌های نشریات (بیش از 500 نشریه) که با مدیریت کارآمد توانسته‌اند روش الکترونیک گردش کار مقالات را به طور مناسب پیاده‌سازی کنند می‌توان به مجله‌ی ایرانی آموزش در علوم پزشکی، مجله‌ی غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران (رتبه‌ی‌ اول جشنواره‌ی رازی)، نشریه‌ی فیزیولوژی و فارماکولوژی و مجله‌ی  تحقیقات علوم پزشکی زاهدان اشاره کرد.

نشریات نمایه شده در ISI :

1. مجله‌ی پرتو پژوه

2. مجله‌ی چشم پزشکی ایران

3. مجله‌ی بیومدیکال ایران

4. مجله‌ی شیلات ایران

نشریه‌های برگزیده‌ی جشنواری رازی

1. نشریه‌ی کومش (دانشگاه علوم پزشکی سمنان)

2. مجله‌ی غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران

 

نشریات دارای قالب مدرن یا اختصاصی:

 

فهرست کل نشریات بهره‌مند از خدمات یکتاوب:

Yektaweb Sites List

فهرست برخط پایگاه های تحت پوشش شرکت یکتاوب

:: journal web sites ::
1 موسسه پرتوپزشکی نوین

پرتو پژوه

Iranian journal of radiation research

ijrr.com
2 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

Journal of rafsenjan university of medical sciences

journal.rums.ac.ir
3 انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی

Physiology and pharmacology

phypha.ir/ppj
4 دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله

مجله طب‌نظامی

Journal of military medicine

militarymedj.ir
5 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پژوهش در پزشکی

Pejouhesh

pejouhesh.sbmu.ac.ir
6 سازمان انتقال خون ایران

فصلنامه پزوهشی مرکز تحقیقات انتقال خون

The scientific journal of iranian blood transfusion...

bloodjournal.ir
7 مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم

مجله غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران

Iranian journal of endocrinology and metabolism

ijem.sbmu.ac.ir
8 دانشگاه علوم پزشکى اصفهان

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

Iranian journal of medical education

ijme.mui.ac.ir
9 دانشگاه علوم پزشکی ایران

مجله علوم پزشکی رازی

the razi journal of medical sciences (rjms)

rjms.iums.ac.ir
10 دانشگاه علوم پزشکی ایران

سلامت کار ایران

Iran occupational health

ioh.iums.ac.ir
11 دانشگاه علوم پزشکی ایران

مدیریت سلامت

Health management

jha.iums.ac.ir
12 دانشگاه علوم پزشکی ایران

دوماهناهه پرستاری ایران

Bimonthly iran journal of nursing

ijn.iums.ac.ir
13 دانشگاه علوم پزشکی ایران

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

Iranian journal of psychaitry and clinical psychology

ijpcp.iums.ac.ir
14 انجمن علمی پرستاری ایران

مجله پژوهش پرستاری ایران

Iranian journal of nursing research

ijnr.ir
15 معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

فصلنامه حکیم

Hakim medical journal

hakim.hbi.ir
16 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نشریه پژوهنده

Pajoohandeh journal

pajoohande.sbmu.ac.ir
17 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی

Journal of rehabilitation

rehabilitationj.uswr.ac.ir
18 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

مجله علمی پژوهشی افق دانش

Ofogh-e-danesh journal

imtj.gmu.ac.ir
19 موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

Quarterly journal of research and planning in higher education

journal.irphe.ac.ir
20 انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

مجله انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

Iranian journal of operations research

iors.ir/journal
21 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

Zums journal

zums.ac.ir/journal
22 جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

فصلنامه علمی- پژوهشی بیماری های پستان

Iranian journal of breast disease

ijbd.ir
23 دانشگاه صنعتی اصفهان

مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک

journal of science and technology of agriculture and natural resources, water and soil science

jstnar.iut.ac.ir
24 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

Journal of gorgan university of medical sciences

goums.ac.ir/journal
25 جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

فصلنامه علمی - پژوهشی لیزر پزشکی

Lasers in medicine

icml.ir
26 علوم پزشکی ارومیه

مجله مطالعات علوم پزشکی

Urmia medical journal

umj.umsu.ac.ir
27 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

نشریه علمی پژوهشی سالمند

Iranian journal of ageing

salmandj.uswr.ac.ir
28 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Iranian Rehabilitation Journal

Iranian rehabilitation journal

irj.uswr.ac.ir
29 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

فصلنامه رفاه اجتماعی

Social welfare quarterly26

refahj.uswr.ac.ir
30 دانشگاه صنعتی اصفهان

مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای

Journal of greenhouse culture science and technology

jspi.iut.ac.ir
31 پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

مجله طب جانباز

Iranian journal of war and public health

ijwph.ir
32 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

Journal of birjand university of medical sciences

journal.bums.ac.ir
33 دانشکده علوم اقتصادی

فصلنامه علوم اقتصادی

Journal of economic sciences

jemr.khu.ac.ir
34 انجمن مواد پر انرژی

نشریه علمى پژوهشى مواد پر انرژی

Scientific journal of energetic materials

isaem.ir
35 دانشکده علوم اقتصادی

فصلنامه پژوهش های مالی

Journal of financial research

jfm.khu.ac.ir
36 دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله

مجله راهبردهای آموزش

Sceientific journal of education strategies

edcbmj.ir
37 دانشگاه علوم پزشکی سمنان

کومش- مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

Koomesh-journal of semnan medical sciences university

koomeshjournal.semums.ac.ir
38 جهاد دانشگاهی تربیت مدرس

نشریه علوم ریاضی و انفورماتیک

Iranian journal of mathematical sciences and informatics

ijmsi.ir
39 انستیتو پاستور ایران

مجله بیومدیکال ایران

Iranian biomedical journal

ibj.pasteur.ac.ir
40 دانشگاه علوم پزشکی اراک

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

Journal of arak university of medical sciences

jams.arakmu.ac.ir
41 دانشگاه علوم پزشکی ایران

مجله علوم اعصاب

Iranian journal of neuroscience

bcn.iums.ac.ir
42 دانشگاه علوم پزشکی ایران

Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI)

Medical journal of the islamic republic of iran (mjiri)

mjiri.iums.ac.ir
43 دانشگاه علم و صنعت ایران

Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering

Iranian journal of electrical and electronic engineering

ijeee.iust.ac.ir
44 دانشگاه علم و صنعت ایران

International Journal of Civil Engineering

International journal of civil engineering

ijce.iust.ac.ir
45 دانشگاه علم و صنعت ایران

فصلنامه علم و مهندسی مواد ایران

Iranian journal of materials science and engineering

ijmse.iust.ac.ir
46 دانشگاه علم و صنعت ایران

نشریه بین المللی مهندسی صنایع ...

International journal of industrial engineering...

ijiepm.iust.ac.ir
47 دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

International journal of industrial engineering & production research

ijiepr.iust.ac.ir
48 علوم پزشکی ارومیه

فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

Journal of urmia nursing and midwifery faculty

unmf.umsu.ac.ir
49 موسسه تحقیقات شیلات ایران

مجله علوم شیلاتی ایران - فارسی

Ifro

isfj.ir
50 موسسه تحقیقات شیلات ایران

Iranian Journal of Fisheries Sciences

Jifro

jifro.ir
51 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

Iranian journal of nutrition sciences & food technology

nsft.sbmu.ac.ir
52 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فصلنامه علمی پژوهشی فیض

Kaums journal ( feyz )

feyz.kaums.ac.ir
53 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

سیستم نشریات پزشکی ایران، طب جنوب

Iranian south medical journal

ismj.bpums.ac.ir
54 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

Qazvin university of medical sciences

journal.qums.ac.ir
55 دانشگاه علوم پزشکی ایلام

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Journal of ilam university of medical sciences

sjimu.medilam.ac.ir
56 انجمن مهندسی دریایی ایران

مجله بین المللی علوم دریایی و صنایع کشتی سازی

International journal of maritime technology

ijmt.ir
57 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم پزشکی تهران

فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد

Medical science journal of islamic azad univesity

iau-tmuj.ir
58 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دو فصلنامه توسعه آموزش

Journal of medical education development

zums.ac.ir/edujournal
59 دانشگاه علم و صنعت ایران

International Journal of Architecture & Urban Planning

International journal of architecture & urban planning

ijaup.iust.ac.ir
60 دانشگاه علم و صنعت ایران

مجله تخصصی مهندسی خودرو

Internatinal jouranl of automotive engineering

iust.ac.ir/ijae
61 انجمن خون و سرطان کودکان ایران

مجله ی خون و سرطان ایران

Iranian journal of blood & cancer

ijbc.ir
62 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد پرند

مجله تازه هاى بیوتکنولوژى سلولى - مولکولى

New cellular and molecular biotechnology journal

ncmbjpiau.ir
63 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

یافته

Yafte

yafte.lums.ac.ir
64 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد لاهیجان

ژورنال بین المللی پژوهش عملیاتی

International journal of operational research

ijorlu.liau.ac.ir
65 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد لاهیجان

مجله ریاضیات کاربردی

Journal of applied mathematics

jamlu.liau.ac.ir
66 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه

Quarterly journal of management and development process

jmdp.ir
67 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

دوفصلنامه برنامه و بودجه

The journal of planning and budgeting

jpbud.ir
68 دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی

مجله طب مکمل دانشکده پرستاری - مامائی اراک

Complementary medicine journal of faculty of nursing & midwifery - arak

cmja.arakmu.ac.ir
69

نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز

Journal of alborz health

aums.abzums.ac.ir
70 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی بویه گرگان

Journal of gorgan bouyeh faculty of nursing & midwifery

nmj.goums.ac.ir
71 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مجله علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی گرگان

Medical laboratory journal

mlj.goums.ac.ir
72 سازمان پزشکی قانونی کشور

مجله علمی پزشکی قانونی

Scientific journal of forensic medicine

sjfm.ir
73 انجمن علمی پرستاران قلب ایران

فصلنامه پرستاری قلب و عروق

Iranian journal of cardiovascular nursing

journal.icns.org.ir
74 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد دندانپزشکی

تحقیق در علوم دندانپزشکی

Journal of research in dental sciences

jrds.ir
75 دانشگاه صنعتی اصفهان

مجله تولیـد و فـرآوری محصولات زراعی و باغی

journal of crop production and processing

jcpp.iut.ac.ir
76 انجمن آمار ایران

مجله اندیشه آماری

Andishe _ye amari

andisheyeamari.irstat.ir
77 انجمن آمار ایران

پژوهشنامه انجمن آمار ایران

Journal of iranian statistical society

jirss.irstat.ir
78 انجمن آمار ایران

مجله علوم آماری

Journal of statistical sciences

jss.irstat.ir
79 انجمن آمار ایران

ندا – نشریه دانشجویی آمار

Neda – student statistical journal

stl.irstat.ir
80 World Journal of Plastic Surgery

مجله جهانی جراحی پلاستیک

World journal of plastic surgery

wjps.ir
81 سازمان نظام پرستاری

مجله افق پرستاری

Nursing vision journal

ijnv.ir
82 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

فصلنامه مسکن و محیط روستا

Journal of housing and rural environment

jhre.ir
83 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

مجله تخصصی پژوهش و سلامت

Journal of research & health

jrh.gmu.ac.ir
84 کمیته ملی انرژی

نشریه انرژی ایران

Iranian journal of energy

necjournals.ir
85 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

Journal of Occupational Health and Epidemiology

Journal of occupational health and epidemiology

johe.rums.ac.ir
86 مرکز ملی اقیانوس شناسی

نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی

Journal of oceanography

joc.inio.ac.ir
87 مرکز ملی اقیانوس شناسی

نشریه علمی پژوهشی خلیج فارس

Journal of persian gulf

jpg.inio.ac.ir
88 دانشگاه علوم پزشکی بابل

مجله بین المللی پزشکی مولکولی و سلولی

Ijmcm: international journal of molecular and cellular medicine

ijmcmed.org
89 دانشگاه علم و صنعت ایران

نشریه بین المللی بهینه سازی در مهندسی شهری

International journal of optimization in civil engineering

ijoce.iust.ac.ir
90 معاونت امور اقتصادی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی

Journal of economic research and policies

qjerp.ir
91 معاونت امور اقتصادی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی

Monthly quarterly journal of economic research and policies

ejip.ir
92 دانشگاه علوم پزشکی اراک

مجله سم شناسی و مسمومیتهای ایران

Iranian journal of toxicology

ijt.arakmu.ac.ir
93 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

سامانه نشریات دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

The ssu journals system

jssu.ssu.ac.ir
94 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

The journal of medical education and development

jmed.ssu.ac.ir
95 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

مجله تحقیقات سلامت

The journals of health research

jhr.ssu.ac.ir
96 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

طلوع بهداشت یزد

Toloo-e-behdasht

tbj.ssu.ac.ir
97 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

فصلنامه طب کار

Occupational medicine quarterly journal

tkj.ssu.ac.ir
98 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

سامانه نشریات دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

Iranian journal of pediatric hematology oncology

ijpho.ssu.ac.ir
99 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

مجله ایرانی دیابت و چاقی

Iranian journal of diabetes and obesity

ijdo.ssu.ac.ir
100 دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ابن سینا – فصلنامه طب نظامی با محوریت هوا فضا

Ebnesina – journal of military and aerospace medicine

ebnesina.ajaums.ac.ir
101 سازمان مدیریت صنعتی

ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر

Tadbir, a monthly magazine on management

tadbir.imi.ir
102 Mazandaran University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

Journal of mazandaran university of medical sciences

jmums.mazums.ac.ir
103 دانشگاه صنعتی اصفهان

مجله علمی پژوهشی اکولوژی کاربردی

iranian journal of applied ecology

ijae.iut.ac.ir
104 نهاد کتابخانه‌های عمومی

تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی

Research on information science and public libraries

publij.ir
105 دانشگاه علوم پزشکی بابل

مجله تحقیقات دندانپزشکی بابل

Caspian journal of dental research

cjdr.ir
106 دانشگاه علوم پزشکی کردستان

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

Scientific journal of kurdistan university of medical sciences

sjku.muk.ac.ir
107 انجمن پرستاری ایران

مدیریت ارتقای سلامت

journal of health promotion management

jhpm.ir
108 دانشگاه علوم پزشکی کردستان

فصلنامه علمی پژوهشی شناخت

Shenakht journal of psychology &psychiatry

shenakht.muk.ac.ir
109 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

مجله مراقبت های پرستاری و مامایی

Nursing & midwifery care journal

zums.ac.ir/nmcjournal
110 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مجله مرور بیماریهای کودکان

Journal of pediatrics review(jpr)

jpr.mazums.ac.ir
111 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تحقیق در پزشکی مولکولی

Research in molecular medicine

rmm.mazums.ac.ir
112 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ونداد - نشریه تخصصی فیزیوتراپی

Vandad - specific physical therapy journal

ptj.uswr.ac.ir
113 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مجله ایرانی روانشناسی بالینی

Iranian journal of clinical psychology

jpcp.uswr.ac.ir
114 نشریه علم و مهندسی سرامیک

نشریه علم و مهندسی سرامیک

Iranian journal of ceramic science & engineering

ijcse.ir
115 انجمن علمی پرستاری ایران

نشریه روان پرستاری

Iranian journal of psychiatric nursing

ijpn.ir
116 فرهنگستان علوم

مجله طب سنتی اسلام و ایران

Journal of islamic and iranian traditional medicine

jiitm.ir
117 انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران

نشریه نامه اقتصاد اسلامی

Islamic economic letters

mieaoi.ir
118 انجمن سرامیک ایران

فصلنامه سرامیک ایران

Journal of iranian ceramic society

jicers.ir
119 دانشگاه علوم قضایی

فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی

Judicial law views quarterly

jlviews.ujsas.ac.ir
120 دانشگاه کاشان

نشریه مدیریت انرژی

Energy management

energy.kashanu.ac.ir
121 انجمن علوم قرآن و حدیث ایران

مجله پژوهش نامه قرآن و حدیث

Name-ye quran va hadith pazhouhesh

pnmag.ir
122 انجمن علوم قرآن و حدیث ایران

مجله پژوهش دینی

Pazhouhesh dini

pdmag.ir
123 دانشکده پرستاری مامایی تهران

نشریه آموزش پرستاری

Journal of nursing education

jne.ir
124 انجمن کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران

نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران

Iranian electric industry journal of quality and productivity

ieijqp.ir
125 انجمن نت ایران

مجله ره آورد پژوهش نگهداری و تعمیرات

Advancements in maintenance engineering journal

amej.ir
126 انجمن آموزش عالی ایران

مجله آموزش عالی ایران

Iranian higher education

ihej.ir
127 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پژوهشنامه بوم شناسی جنگل های ایران

Iranian forest ecology journal

ifej.sanru.ac.ir
128 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

(پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی

Journal of watershed management research

jwmr.sanru.ac.ir
129 انجمن آبخیزداری ایران

مجله علوم ومهندسی آبخیزداری ایران

Iranian journal of watershed management science and engineering

jwmsei.ir
130 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مجله مهندسی علوم آب

Journal of water science engineering

drnl.sanru.ac.ir
131 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پژوهشهای تولیدات دامی

Research on animal production(scientific and research)

rap.sanru.ac.ir
132 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی

Journal of crop breeding

jcb.sanru.ac.ir
133 پژوهشکده هنر

کیمیای هنر

Kimiya-ye-honar

kimiahonar.ir
134 انجمن ایرانی تاریخ

(فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی (پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ

Cultural history studies (pejuhesh nameh anjoman-e iraniye tarikh)

chistorys.ir
135 دانشگاه کاشان

مجله ایمنی و سنجش پرتو

Iranian journal of radiation safety and measurement

rsm.kashanu.ac.ir
136 انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

نشریه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

International journal of optics and photonics

ijop.ir
137 انجمن ایمنی زیستی ایران

فصل نامه علمی-ترویجی ایمنی زیستی

Journal of biosafety

journalofbiosafety.ir
138 انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی

The iranian journal of medical law

ijmedicallaw.ir
139 انجمن ایمنی زیستی ایران

دوفصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی

Genetic engineering and biosafety journal

gebsj.ir
140 انجمن علمی فرش ایران

فصلنامه علمی-پژوهشی گلجام

Quarterly scientific-research goljaam

goljaam.icsa.ir
141 موسسه مطالعات بین المللی انرژِی

فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی

Quarterly energy economics review

iiesj.ir
142 انجمن روانشناسی ایران

روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران

Contemporary psychology, biannual journal of the iranian psychological association

bjcp.ir
143 انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران

مجله کنترل

Journal of control

joc.kntu.ac.ir
144 دانشگاه صنعتی سهند

سامانه های غیرخطی در مهندسی برق

Journal of nonlinear systems in electrical engineering

jnsee.sut.ac.ir
145 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مجله تعالی بالینی

Journal of clinical excellence

ce.mazums.ac.ir
146 انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران

فرآیند و کارکرد گیاهی

Journal of plant physiology

jispp.iut.ac.ir
147 مجتمع ورزشی شمال مرعش

وقایع علوم کاربردی ورزش

Annals of applied sport science

aassjournal.com
148 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مجله علوم بهداشتی ایران

Iranian journal of health science

jhs.mazums.ac.ir
149 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

فضای جغرافیایی

Geographic space

geographical-space.iau-ahar.ac.ir
150 دانشگاه علوم پزشکی تهران

فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران

Journal of health education and health promotion

journal.ihepsa.ir
151 دانشگاه علوم پزشکی زابل

فصلنامه پرستاری دیابت

Journal of diabetes nursing

jdn.zbmu.ac.ir
152 دانشگاه علوم پزشکی فسا

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا

Journal of fasa university of medical sciences

jabs.fums.ac.ir
153 انستیتو پاستور ایران

تحقیقات واکسن

Vaccine research

vacres.pasteur.ac.ir
154 پژوهشکده مجازی حوادث و بلایا

فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا

Health in disaster

hdq.uswr.ac.ir
155 انستیتو پاستور ایران

مجله میکروبیولوژی پزشکی و بیماریهای عفونی

Journal of medical microbiology and infectious diseases

jommid.pasteur.ac.ir
156 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مجله دین و سلامت

Journal of religion and health

jrh.mazums.ac.ir
157 اداره بهداشت و درمان نزاجا

پرستار و پزشک در رزم

Nurse and physician within war

npwjm.ajaums.ac.ir
158 دیوان محاسبات کشور

دانش حسابرسی

Audit science

danesh.dmk.ir
159 دیوان محاسبات کشور

ترجمان حسابرسی

Audit translation

pnameh.dmk.ir
160 دیوان محاسبات کشور

آثار علمی پژوهشی

Scientific and research works

elmi.dmk.ir
161 انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

آزمایشگاه و تشخیص

Laboratory & diagnosis

labdiagnosis.ir
162 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نشریه جراحی و تروما

Journal of surgery and trauma

jsurgery.bums.ac.ir
163 پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

پردازش علائم و داده ها

Signal and data processing

jsdp.rcisp.ac.ir
164 دانشگاه هرمزگان

پژوهشهای فرسایش محیطی

Environmental erosion researches

magazine.hormozgan.ac.ir
165 دانشگاه علوم پزشکی تهران

بهداشت و ایمنی کار

Journal of Health and Safety at Work

jhsw.tums.ac.ir
166 دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیمارستان

Hospital

jhosp.tums.ac.ir
167 دانشگاه علوم پزشکی ایران

بیهوشی و درد

Anesthesiology and Pain

jap.iums.ac.ir
168 دانشگاه علوم پزشکی تهران

پوست و زیبایی

Dermatology and Cosmetic

jdc.tums.ac.ir
169 دانشگاه علوم پزشکی تهران

توانبخشی نوین

Modern Rehabilitation

mrj.tums.ac.ir
170 دانشگاه علوم پزشکی تهران

پیاورد سلامت

Payavard Salamat

payavard.tums.ac.ir
171 دانشگاه علوم پزشکی تهران

سلامت و محیط ایران

Iranian Journal of Health and Environment

ijhe.tums.ac.ir
172 دانشگاه علوم پزشکی تهران

شنوایی شناسی

Audiology

aud.tums.ac.ir
173 دانشگاه علوم پزشکی تهران

مجله دیابت و لیپید ایران

Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders

ijdld.tums.ac.ir
174 دانشگاه علوم پزشکی تهران

مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی

Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine

ijme.tums.ac.ir
175 دانشگاه علوم پزشکی تهران

مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research

sjsph.tums.ac.ir
176 دانشگاه علوم پزشکی تهران

مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

Tehran University Medical Journal

tumj.tums.ac.ir
177 دانشگاه علوم پزشکی تهران

مجله دندانپزشکی

Journal of Dental Medicine

jdm.tums.ac.ir
178 دانشگاه علوم پزشکی تهران

مجله اپیدمیولوژی ایران

Iranian Journal of Epidemiology

irje.tums.ac.ir
179 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مجله حکیم جرجانی

Jorjani journal

jorjanijournal.goums.ac.ir
180 دانشگاه علوم پزشکی تهران

حیات

Hayat

hayat.tums.ac.ir
181 شرکت ملی نفت ایران

ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز

Academic-research journal of exploration & production oil & gas

ekteshaf.nioc.ir
182 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

نقد رای

Naghde ray

rgh.ujsas.ac.ir
183 دانشگاه هنر اصفهان

مرمت و معماري ايران

Maremat & Memari-e Iran

mmi.aui.ac.ir
184 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

مجله ایرانی پرستاری سالمندان

Iranian journal of geriatric nursing

jgn.medilam.ac.ir
185 دانشگاه هنر اصفهان

نشریه علمی- ترویجی پژوهش هنر

Scientific journal of pazhuhesh-e honar

ph.aui.ac.ir
186 دانشگاه هنر اصفهان

نشریه علمی_پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر

Scientific journal of motaleate-e tatbighi-e honar

mth.aui.ac.ir
187 ستاد مبارزه با مواد مخدر

فصلنامه علمی و پژوهشی اعتیادپژوهی

Research on addiction

etiadpajohi.ir
188 دانشکده پیراپزشکی ارومیه

International journal of research in applied and basic medical sciences

ijrabms.umsu.ac.ir
189 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

نشریه ایرانی سلامت حیوانات آبزی

Iranian journal of aquatic animal health

ijaah.ir
190 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مجله علوم پرستاری و مامایی

Journal of nursing and midwifery sciences

jnms.mazums.ac.ir
191 دانشگاه علوم پزشکی ایلام

مجله ی تحقیقات پایه در علوم پزشکی

Journal of basic research in medical sciences

jbrms.medilam.ac.ir
192 سازمان آموزش و پرورش استثنایی

نشریه تعلیم و تربیت استثنایی

Journal of exceptional education

exceptionaleducation.ir
193 معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی

فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی

Quarterly journal of fiscal and economic policies

qjfep.ir
194 انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران

مجله ارگونومی

Iranian journal of ergonomics

journal.iehfs.ir
195 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

مجله کیفیت و کنترل مخاطرات مواد غذایی

Journal of food quality and hazards control

jfqhc.ssu.ac.ir
196 دانشکده پرستاری و مامایی همدان

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

Scientific journal of hamadan nursing & midwifery faculty

nmj.umsha.ac.ir
197 تحقیق در علوم شیلاتی

تحقیق در علوم شیلاتی

Survey in fisheries sciences

sifisheriessciences.com
198 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

Journal of ardabil university of medical sciences

jarums.arums.ac.ir
199 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

نشریه علمی - پژوهشی مدیریت شهری و روستایی

Intenational journal of urban and rural management

ijurm.imo.org.ir
200 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پژوهشنامه کارآفرینی و کشاورزی

Journal of entreneurship and agriculture

jea.sanru.ac.ir
201 انجمن علوم تشریح ایران

مجله علوم تشریح

Anatomical sciences journal

anatomyjournal.ir
202 دانشگاه گنبدکاووس

تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی

Applied research of plant ecophysiology

arpe.gonbad.ac.ir
203 دانشگاه گنبدکاووس

پژوهشهای کاربردی دام و آبزیان

Applied animal and aquatics research

jaar.gonbad.ac.ir
204 دانشگاه گنبدکاووس

مجله پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی

Journal of applied ichthyological research

jair.gonbad.ac.ir
205 دانشگاه گنبدکاووس

مجله حفاظت زیست بومی گیاهان

Journal of plant ecosystem conservation

pec.gonbad.ac.ir
206 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

مجله علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی

Crop physiology journal

cpj.ahvaz.iau.ir
207 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

مجله علمی پژوهشی زیست شناسی دریا

Journal of marine biology

jmb.ahvaz.iau.ir
208 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

مجله علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب

Journal of wetland ecobiology

jweb.ahvaz.iau.ir
209 انجمن علمی میکروب شناسی ایران

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران

Iranian journal of medical microbiology

ijmm.ir
210 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان

Journal of guilan university of medical sciences

journal.gums.ac.ir
211 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

نامه پزشکی کاسپین

Medical letter of caspian

ijvset.gums.ac.ir
212 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

Journal of dentomaxillofacial

3dj.gums.ac.ir
213 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مجله پرستاری و مامایی جامع نگر

Holistic nursing and midwifery journal

hnmj.gums.ac.ir
214 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

پژوهش در آموزش علوم پزشکی

Research in medical education

rme.gums.ac.ir
215 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مجله علوم اعصاب کاسپین

Caspian journal of neurological sciences

cjns.gums.ac.ir
216 انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

دوفصلنامه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل

Biannual journal of medical education education development center (edc) babol university of medical sciences

mededj.ir
217 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

Journal of jiroft university of medical science

journal.jmu.ac.ir
218 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

طب داخلی خزر

Caspian journal of internal medicine

caspjim.com
219 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

مجله علم سنجی کاسپین

Caspian journal of scientometric

cjs.mubabol.ac.ir
220 مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر کودکان

مجله کودکان کاسپین

Caspian journal of pediatrics

caspianjp.ir
221 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان شرقی

Health Science Monitor

Health science monitor

hsm.umsu.ac.ir
222 انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنایع غذایی کشور

Nutrition and Food Sciences Research

Nutrition and food sciences research

nfsr.sbmu.ac.ir
223 مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفای خاتم

مجله علوم اعصاب شفای خاتم

The neuroscience journal of shefaye khatam

shefayekhatam.ir
224 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مجله سلامت و بهداشت

Journal of health

healthjournal.arums.ac.ir
225 دانشگاه علوم پزشکی بابل

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

Journal of babol university of medical sciences

jbums.org
226 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی هرمزگان

مجله طب پیشگیری

Journal of preventive medicine

jpm.hums.ac.ir
227 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

Journal of information processing and management

jipm.irandoc.ac.ir
228 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مجله سلامت و توسعه

Journal of health and development

jhd.goums.ac.ir
229 دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

مجله سلامت و مراقبت

Journal of health and care

hcjournal.arums.ac.ir
230 سازمان امور مالیاتی کشور

فصلنامه پژوهشنامه مالیات(علمی-پژوهشی)

Iranian national tax administration (inta)

taxjournal.ir
231 دانشگاه هرمزگان

نشریه علمی بوم شناسی آبزیان

Journal of aquatic ecology

jae.hormozgan.ac.ir
232 دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی هرمزگان

راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی

Development strategies in medical education

dsme.hums.ac.ir
233 دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی مازندران

مجله طب پیشگیری طبری

Tabari journal of preventive medicine

tbsrj.mazums.ac.ir
234 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

Academic journal of torbat heydariyeh university of medical sciences

jms.thums.ac.ir
235 دانشگاه علوم پزشکی بابل

نشریۀ طب تولیدمثل خزر

Caspian journal of reproductive medicine

caspjrm.ir
236 دانشگاه علوم پزشکی بابل

نشریه اسلام و سلامت

Islam and health journal

iahj.ir
237 انجمن صوتیات ایران

مجله علمی-پژوهشی انجمن صوتیات ایران

Journal of acoustical society of iran

joasi.ir
238 شورای جهانی انرژی

مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی

Journal of energy planning and policy research

epprjournal.ir
239 انجمن علمی پرستاری ایران

نشریه پرستاری کودکان و نوزادان

Journal of pediatric nursing

jpen.ir
240 انجمن علمی پرستاری ایران

نشریه پژوهش پرستاری توانبخشی

Iranian journal of rehabilitation research

ijrn.ir
241 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد

مجله بین المللی علوم آزمایشگاهی

International journal of medical laboratory

ijml.ssu.ac.ir
242 دانشگاه علم و صنعت ایران

مجله ی پژوهشهای معماری اسلامی

Islamic architecture research

jria.iust.ac.ir
243 پژوهشکده پولی و بانکی

Journal of Money and Economy

Journal of money and economy

jme.mbri.ac.ir
244 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

Journal of medical council of iran

jmciri.ir
245 دانشگاه یاسوج

سامانه نشریات دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی

University of yasouj journals system plant pathology science

yujs.yu.ac.ir/pps
246 مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت

مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین

Journal of modern medical information sciences

jmis.hums.ac.ir
247 انجمن مرتعداری ایران

نشریه علمی پژوهشی مرتع

Journal of rangeland

rangelandsrm.ir
248 دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی

Journal of plant genetic research

pgr.lu.ac.ir
249 انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران

نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری

Journal of geomatics science and technology

jgst.issge.ir
250 انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران

نشریه علمی ترویجی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

Geospatial engineering journal

gej.issge.ir
251 دانشگاه صنعتی اصفهان

مجله علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی

Journal of advanced materials in engineering (esteghlal)

jame.iut.ac.ir
252 دانشگاه یاسوج

مباحث برگزیده در انرژی

Journal of selected topics in energy

yujs.yu.ac.ir/jste
253 دانشگاه یاسوج

تحقیقات جنگلهای زاگرس

Zagros forests research

yujs.yu.ac.ir/jzfr
254 دانشگاه یاسوج

پژوهشهای بذر ایران

Journal of iranian seed research

yujs.yu.ac.ir/jisr
255 دانشگاه یاسوج

مجله تولید گیاهان روغنی

Journal of oil plant production

yujs.yu.ac.ir/jopp
256 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

آرشیو بین المللی علوم بهداشت

International archives of health sciences

oldiahs.kaums.ac.ir
257 انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران

مجله علمی - ترویجی سامانه های سطوح آبگیر باران

Iranian journal of rainwater catchment systems

jircsa.ir
258 انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

مجله دستاوردهای نوین در آموزش پزشکی

Journal of advances in medical education

jamed.ir
259 مجله مطالعات ناتوانی (علمی-پژوهشی)

مجله مطالعات ناتوانی (علمی-پژوهشی)

Middle eastern journal of disability studies

jdisabilstud.org
260 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران

نشریه مهندسی فرایندها

Journal of process engineering

jpe.mazums.ac.ir
261 انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

مجله دندانپزشکی کودکان ایران

Iranian journal of pediatric dentistry

jiapd.ir
262 پژوهشکده پولی و بانکی

نشریه علمی - پژوهشی پژوهش‌های پولی - بانکی

Jmbr - journal of monetary and banking research

jmbr.mbri.ac.ir
263 دانشگاه علوم پزشکی همدان

مجله علمی پژوهان

Pajouhan scientific journal

psj.umsha.ac.ir
264 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی

Journal of health and biomedical informatics

jhbmi.ir
265 دانشگاه علوم پزشکی همدان

فصلنامه مهندسی بهداشت حرفه ای

Journal of occupational hygiene engineering

johe.umsha.ac.ir
266 پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی

Journal of medicinal plants

jmp.ir
267 انجمن برق آبی ایران

نشریه سد و نیروگاه برق آبی ایران

Journal of iranian dam and hydroelectric powerplant

journal.hydropower.org.ir
268 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

Journal of north khorasan university of medical sciences

journal.nkums.ac.ir
269 دانشگاه لرستان

دوفصلنامه ادبیات حماسی دانشگاه لرستان

Journal of epic literature

heroic.lu.ac.ir
270 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط

Environmental health engineering and management journal

ehemj.com
271 انجمن ویروس شناسی ایران

مجله ویروس شناسی ایران

Iranian journal of virology

journal.isv.org.ir
272 دانشگاه لرستان

دو فصلنامه پژوهش های قرآنی در ادبیات دانشگاه لرستان

Journal of koranic studies in literature

journals.lu.ac.ir/koran
273 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمان

پژوهش های سلامت محور

Kerman journal of health technology

hbrj.kmu.ac.ir
274 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

Journal of management and medical informatics school

jms.kmu.ac.ir
275 دانشگاه لرستان

ژئوشیمی ذخایر معدنی

Geochemistry of Ore Deposits

god.lu.ac.ir
276 دانشگاه علم و صنعت ایران

مجله علمی و پژوهشی طرح و نماد

The journal of fine art

jfa.iust.ac.ir
277 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب

Book review journal

faslnameh.org
278 دانشگاه علوم پزشکی ایران

نشریه مراقبت پرستاری مددجو محور

Journal of client-centered nursing care

jccnc.iums.ac.ir
279 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلام

Iran&Islam Quarterly Book Review

irisbr.faslnameh.org
280 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات

Information&Communication Quarterly Book Review

icbr.faslnameh.org
281 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی

Social science Quarterly Book Review

ssbr.faslnameh.org
282 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق

Jurisprudence &Low Quarterly Book Review

jlabr.faslnameh.org
283 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان

children& young adults Quarterly Book Review

cyabr.faslnameh.org
284 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب هنر

Art Quarterly Book Review

artbr.faslnameh.org
285 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب میراث

Heritage Quarterly Book Review

hrgbr.faslnameh.org
286 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب ادبیات

Literature Quarterly Book Review

litbr.faslnameh.org
287 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب تاریخ

History Quarterly Book Review

htybr.faslnameh.org
288 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب قرآن و حدیث

Holy Quran&hadith Quarterly Book Review

hqarbr.faslnameh.org
289 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب فلسفه،کلام و عرفان

Philosophy&theology&mysticism Quarterly Book Review

pebr.faslnameh.org
290 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی

Ethic&Psychology&education Quarterly Book Review

epebr.faslnameh.org
291 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی

Pure&applied sciences Quarterly Book Review

pasbr.faslnameh.org
292 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب علوم سیاسی

Politics Quarterly Book Review

pltbr.faslnameh.org
293 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب اقتصاد و مدیریت

Economic sciences&management Quarterly Book Review

esmbr.faslnameh.org
294 دانشگاه لرستان

مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران

Iranian journal of plant physiology and biochemistry

ijppb.lu.ac.ir
295 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

نشریه روشهای عددی در مهندسی عمران

Journal of numerical methods in civil engineering

nmce.kntu.ac.ir
296 دانشگاه علوم پزشکی همدان

مجله تحقیقات در ارولوژی

Journal of research in urology

urology.umsha.ac.ir
297 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران

مجله سلامت و جامعه

Journal of health & community

jhc.mazums.ac.ir
298 دانشکده پرستاری ارتش جمهوری اسلامی ایران

مجله علوم مراقبتی نظامی

Military caring sciences

mcs.ajaums.ac.ir
299 جامعه اسلامی دندانپزشکان

مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان

Journal of islamic dental association of iran

jidai.ir
300 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مجله تحقیقات سلامت کاسپین

Caspian journal of health research

cjhr.gums.ac.ir
301 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

فصلنامه بیومکانیک ورزشی

Journal of sport biomechanics

biomechanics.iauh.ac.ir
302 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

نشریه مهندسی فناوری اطلاعات مکانی

Engineering journal of geospatial information technology

jgit.kntu.ac.ir
303 مجله بین المللی تحقیقات پزشکی

مجله بین المللی تحقیقات پزشکی

International journal of medical investigation

intjmi.com
304 شرکت تجهيزات پزشکی بهار تشخيص طب

نشریه آزمایشگاه پزشکی

Iran medical laboratory

modernmedlab.com
305 دانشگاه علوم پزشکی کردستان

مجله علوم پزشی زانکو

Zanko journal of medical sciences

zanko.muk.ac.ir
306 موسسه آموزش عالی سبز

مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی

Quarterly journal of socio - cultural development studies

journals.sabz.ac.ir/scds
307 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تحقیق داروسازی و بیومدیکال

Pharmaceutical and biomedical research

pbr.mazums.ac.ir
308 دانشگاه علوم پزشکی البرز

مجله مهندسی بهداشت محیط

Journal of environmental health enginering

jehe.abzums.ac.ir
309 دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور

Journal of neshabur university of medical sciences

journal.nums.ac.ir
310 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

ارمغان دانش

Armaghane-danesh

armaghanj.yums.ac.ir
311 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

نشریه توسعه آبزی پروری

Journal of aquaculture development

aqudev.liau.ac.ir
312 مجله پژوهش ها و مطالعات مددکاری اجتماعی، بهزيستی و سلامت اجتماعی

فصلنامه مددکاری اجتماعی

Quarterly journal of social work

socialworkmag.ir
313 انجمن سازه های فولادی ایران

نشریه علمی و پژوهشی سازه و فولاد

Journal of structure & steel

journalisss.ir
314 انجمن مدیریت ورزشی ایران

رویکردهایی نوین در مدیریت ورزشی

New trends in sport management

ntsmj.issma.ir
315 انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری

Journal of urban economics and management

iueam.ir
316 مجله بین المللی زیست و زیست پزشکی

مجله بین المللی زیست و زیست پزشکی

International biological and biomedical journal

ibbj.org
317 مجله آسيب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده

مجله آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده

Family pathology, counseling and enrichment journal

fpcej.ir
318 دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان

مجله انسان، محیط زیست و ارتقاء سلامت

Journal of human, environment and health promotion

zums.ac.ir/jhehp
319 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

فصلنامه حسابداری مالی

Quarterly financial accounting

qfaj.mobarakeh.iau.ir
320 دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دندانپزشکی تهران

مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی و فک و دهان

Journal of research in dental and maxillofacial sciences

jrdms.dentaliau.ac.ir
321 انجمن فيزيولوژی و فارماکولوژی ايران

مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

Iranian journal of physiology and pharmacology

phypha.ir/ijpp
322 دانشگاه هنراسلامی تبریز

نشریه فیروزه اسلام(پژوهه معماری و شهرسازی اسلامی)

Firooze islam (journal of research on islamic architecture and urbanism)

ciauj-tabriziau.ir
323 انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

مجله علوم زراعی ایران

Iranian journal of crop sciences

agrobreedjournal.ir
324 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی

Erfaniyat dar adab farsi

erfaniyat.iauh.ac.ir
325 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

مطالعات محیطی هفت حصار

Haft hesar journal of environmental studies

hafthesar.iauh.ac.ir
326 دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

مجله فنی مهندسی فناوری های نوین در سیستم های انرژی

Journal of new technologies in energy systems

journal.qiet.ac.ir
327 دانشگاه علوم پزشکی همدان

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

Scientific journal of hamadan university of medical sciences

sjh.umsha.ac.ir
328 انجمن رمز ایران

دوفصل نامه علمی ترویجی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات( افتا)

Biannual journal monadi for cyberspace security (afta)

monadi.isc.org.ir
329 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

Journal of energy conversion

jeed.dezful.iau.ir
330 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

تحقیقات نوین در برق

Journal of novel researches on electrical power

jeps.dezful.iau.ir
331 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

مجله اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی ایران

Iranian journal of agricultural and resource economics

iranianare.ir
332 دانشگاه علوم پزشکی ایران

مجله بین المللی کودکان و نوجوانان

International journal of children and adolescents

ijca.iums.ac.ir
333 انجمن علمی عرفان اسلامی ایران

دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه عرفان

Pajooheshname erfan

erfanmag.ir
334 دانشگاه شهید صدوقی

مجله سلامت سالمندان

Elderly health journal

ehj.ssu.ac.ir
335 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا

علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی

Paramedical sciences and military health

jps.ajaums.ac.ir
336 دانشگاه علوم پزشکی کردستان

فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی

Scientific journal of nursing, midwifery and paramedical faculty

sjnmp.muk.ac.ir
337 دانشگاه علم و صنعت ایران

مجله علوم و فناوری کامپوزیت

Islamic architecture research

ijrare.iust.ac.ir
338 انجمن ایرانی اخلاق در علوم فناوری

فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری

Ethics in science and technology

ethicsjournal.ir
339 انجمن مشاوره ایران

فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های مشاوره

Journal of counseling research

irancounseling.ir/journal
340 موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل

فصلنامه حفظ الصحه

Journal of hifzosseha

hifzosseha.iums.ac.ir
341 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

ژورنال پزشکی بین المللی الکترونیک

International electronic journal of medicine

resviejm.hums.ac.ir
342 فصلنامه رویش روانشناسی

فصلنامه رویش روان شناسی (علمی ترویجی)

Rooyesh-e- ravanshenasi journal

frooyesh.ir
343 انجمن علمی پرستاری ایران

نشریه سالمندشناسی

Journal of gerontology

joge.ir
344 سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

فصلنامه علمی - ترویجی دانش پیشگیری و مدیریت بحران

Disaster prevention and management knowledge (quarterly)

dpmk.ir
345 انجمن علمی پرستاری ایران

نشریه پرستاری علوم مغز و اعصاب

Journal of neurosciences and neurological nursing

jonn.ir
346 انجمن علوم قران و حدیث ایران

پژوهشهای تطبیقی قرآن و حدیث

Pazhouhesh haye tatbighi quran va hadith

ejqh.ir
347 دانشگاه معارف اسلامی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه اخلاق

Research quarterly in islamic ethics

akhlagh.maaref.ac.ir
348 دانشگاه معارف اسلامی

فصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه نوین دینی

A research quarterly in islamic theology (kalam) and religious studies

andishe.maaref.ac.ir
349 دانشگاه معارف اسلامی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی

Journal of islamic revolution studies

enghelab.maaref.ac.ir
350 دانشگاه معارف اسلامی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسیری

Journal of the holy quran and islamic texts

tafsir.maaref.ac.ir
351 دانشگاه معارف اسلامی

فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

The history of islamic culture and civilization quarterly journal of research

tarikh.maaref.ac.ir
352 مرکز تحقیقات باروری و ناباروری صارم

فصلنامه علمی دانشنامه صارم

Sarem journal of medicine

saremjrm.com
353 انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران

مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران

Journal of welding science and technology of iran

jwsti.iut.ac.ir
354 انجمن علمی ابزیان زیستی ایران

مجله علمی-ترویجی آبزیان زینتی

Journal of ornamental aquatics

ornamentalaquatics.ir
355 پژوهشکده ی آمار

مجله‌ی پژوهش‌های آماری ایران (علمی - پژوهشی)

Journal of statistical research of iran jsri

jsri.srtc.ac.ir
356 پژوهشکده ی آمار

آمار (دوماهنامه‌ی تحلیلی - پژوهشی)

Statistics journal

amar.srtc.ac.ir
357 پژوهشکده ی آمار

مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران (علمی - ترویجی)

Ijoss iranian journal of official statistics studies

ijoss.srtc.ac.ir
358 breast cancer research center

نشریه بین المللی چند تخصصی سرطان

Multidisciplinary cancer investigation

mcijournal.com
359 دانشگاه هرمزگان

فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی

Journal of participation and social development

jpsd.hormozgan.ac.ir
360 دانشگاه خوارزمی

فقه و علوم تطبیقی

lps.khu.ac.ir
361 دانشگاه خوارزمی

نشریه پژوهش‌های تربیتی

erj.khu.ac.ir
362 دانشگاه خوارزمی

فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی

rph.khu.ac.ir
363 دانشگاه خوارزمی

Iranian Journal of Applied Linguistics

ijal.khu.ac.ir
364 دانشگاه خوارزمی

فصلنامه روانشناسی شناختی

فصلنامه روانشناسی شناختی

jcp.khu.ac.ir
365 دانشگاه خوارزمی

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی

serd.khu.ac.ir
366 دانشگاه خوارزمی

International Journal of Supply and Operations Management

International journal of supply and operations management

ijsom.khu.ac.ir
367 دانشگاه خوارزمی

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

jrsm.khu.ac.ir
368 دانشگاه خوارزمی

دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی

cstp.khu.ac.ir
369 دانشگاه خوارزمی

مسائل اجتماعی ایران

Iranian journal of applied linguistics

jspi.khu.ac.ir
370 دانشگاه خوارزمی

نشریه زمین شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی

Journal of engineering geology

jeg.khu.ac.ir
371 دانشگاه خوارزمی

نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

Scientific journals management system

jgs.khu.ac.ir
372 دانشگاه خوارزمی

مطالعات و تحقیقات ادبی

Scientific journals management system

jls.khu.ac.ir
373 دانشگاه خوارزمی

زبان و ادبیات فارسی

Scientific journals management system

jpll.khu.ac.ir
374 دانشگاه خوارزمی

نشریه علوم دانشگاه خوارزمی

Journal of science kharazmi university

jsci.khu.ac.ir
375 دانشگاه خوارزمی

نشریه پژوهش در طب ورزشی و فنآوری

Scientific journals management system

jsmt.khu.ac.ir
376 دانشگاه خوارزمی

تعامل انسان و اطلاعات

hii.khu.ac.ir
377 دانشگاه خوارزمی

تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

jsaeh.khu.ac.ir
378 دانشگاه خوارزمی

یافته های نوین در علوم زیستی

nbr.khu.ac.ir
379 دانشگاه خوارزمی

اشارات

mi.khu.ac.ir
380 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نشریه پژوهشی تحلیلی دانشکده پرستاری الیگودرز (مندیش)

Aligoodarz nursing faculty analytic research journal

ndhj.lums.ac.ir
381 انجمن مطالعات جهان اسلام

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشهای سیاسی جهان اسلام

Quarterly journal of political research in islamic world

priw.ir
382

فصلنامه تحول روان شناختی کودک

Journal of child mental health

childmentalhealth.ir
383 دانشگاه خوارزمی

فصلنامه مهندسی تصمیم

Journal of decision engineering

jde.khu.ac.ir
384 دانشگاه خوارزمی

فصلنامه دستاوردهای حسابداری ارزشی و رفتاری

Valued and behavioral accountings achievements

aapc.khu.ac.ir
385 دانشگاه علوم پزشکی بم

نشریه پرستاری سرطان

Iranian journal of cancer nursing (ijcn)

ijca.ir
386 انجمن مدیریت آموزشی ایران

دو فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها(علمی- پژوهشی)

Managing education in organizations

journalieaa.ir
387 دانشگاه خوارزمی

پژوهش‌های ریاضی مصاحب

Mosaheb mathematical researches

mmr.khu.ac.ir
388 دانشگاه خوارزمی

یافته های نوین در زمین شناسی

Geology new findings (journal of science)

gnf.khu.ac.ir
389 دانشگاه علوم پزشکی قم

Health, Spirituality and Medical Ethics

Health, spirituality and medical ethics

jhsme.muq.ac.ir
390 دانشگاه علوم پزشکی قم

Archives of Hygiene Sciences

Archives of hygiene sciences

jhygiene.muq.ac.ir
391 دانشگاه علوم پزشکی قم

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

Qom university of medical sciences journal

journal.muq.ac.ir
392 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

پژوهه باستان سنجی

Journal of research on archaeometry

jra-tabriziau.ir​
393 دانشگاه خوارزمی

اقتصاد پولی و مالی اسلامی

Journal of islamic economics, money and finance

jimfe.khu.ac.ir
394 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان

Cultural journal of hormozgan

rdch.ir
395 انجمن علمی پرستاری ایران

نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی

Iranian journal of systematic review in medical sciences

ijsr.ir
396 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

فصلنامه علمی ترویجی اثر

Athar journal

athar.richt.ir
397 پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش

فصلنامه تعلیم و تربیت

Quarterly journal of education

qjoe.ir
398 پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش

فصلنامه خانواده و پژوهش

Quarterly journal of family and research

qjfr.ir
399 سا زمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي

فصلنامه کودکان استثنایی

Journal of exceptional children

joec.ir
400 انجمن علوم باغبانی ایران

مجله علوم و فنون باغبانی ایران

Iranian journal of horticultural science and technology

journal-irshs.ir
401 موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی هلال ایران

فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات

Quarterly scientific journal of rescue and relief

jorar.ir
402 بانک چشم جمهوری اسلامی ایران

بانک چشم جمهوری اسلامی ایران

Eye bank

binajournal.org
403 انجمن ایرانی تاریخ اسلام

پژوهش نامه تاریخ اسلام (فصلنامه انجمن ایرانی تاریخ اسلام)

Quartely research journal of islamic history

journal.isihistory.ir
404 دانشگاه صنعتی اصفهان

روشهای عددی در مهندسی

Computational methods in engineering

jcme.iut.ac.ir
405 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مجله پژوهه هنرهای اسلامی

Islamic arts journal

jih-tabriziau.ir
406 دانشگاه علوم پزشکی ایران

مجله ره آورد سلامت

Rahavard salamat journal

rsj.iums.ac.ir
407 دانشگاه خوارزمی

فصلنامه بین المللی مطالعات اقتصاد و مدیریت

International journal of economics and management studies

jiems.khu.ac.ir
408 انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران

مجله میان رشته ای آموزش و پرورش

Interdisciplinary journal of education

iase-idje.ir
409 دانشگاه علوم پزشکی یزد

مجله بهداشت محیط و توسعه پایدار

Journal of environmental health and sustainable development

jehsd.ssu.ac.ir
410 دانشگاه علوم پزشکي بابل

مجله علمی پژوهشی نوین سلامت

Novin health journal

crms.mubabol.ac.ir
411 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

نشریه مراقبت اورژانس

Iranian journal of emergency care

ijec.ir
412 بنیاد شهید

فصل نامه مطالعات فرهنگ ایثار

Iranian journal of isaar studies

ijis.ir
413 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

مجله مهارت ها و مراقبتهای بالینی

Journal of clinical care and skills

jccs.yums.ac.ir
414 انجمن جراحی مغز و اعصاب ایران

مجله انجمن جراحی مغز و اعصاب ایران

Iranian journal of neurosurgery

irjns.org
415 دانشگاه علوم پزشکی یزد

مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت

Management strategies in health system

mshsj.ssu.ac.ir
416 مركز آموزش عالی علوم پزشكی وارستگان

مجله انگلیسی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی

Reports of biochemistry and molecular biology

rbmb.net
417 دانشگاه علوم پزشکی یزد

مجله تغذیه و امنیت غذایی

Journal of nutrition and food security

jnfs.ssu.ac.ir
418 دانشگاه هرمزگان

مجله ی مطالعات ادبیات روایی

Narrative literature studies journal

jnls.hormozgan.ac.ir
419

فصلنامه علوم قرآن و حدیث حسنا

Hosna journal

cssq.ir
420 دانشگاه علوم پزشکی ارتش

مجله مطالعات آموزشی نما

Journal of educational studies

nama.ajaums.ac.ir
421 انجمن کواترنری ایران

فصلنامه کواترنری ایران

Quaternary journal of iran

journal.iranqua.ir
422 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

مطالعات اسناد میراث فرهنگی

Cultural heritage records studies

journal.richt.ir/chrs
423 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

علم حفاظت ایرانیان

Iranian conservation science

journal.richt.ir/icsj
424 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

میراث ایران

Iran heritage

journal.richt.ir/ih
425 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

دانش حفاظت و مرمت

Knowledge of conservation and restoration

journal.richt.ir/kcr
426 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

آیین نوروز

Nowrouz ceremonies

journal.richt.ir/hni
427 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

مردم و فرهنگ

People and culture

journal.richt.ir/pc
428 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

پژوهش گردشگری

Tourism research

journal.richt.ir/tr
429 ijree

ژورنال بین المللی تحقیقات در آموزش انگلیسی

International journal of research in english education

ijreeonline.com
430 مرکز آموزش مدیریت دولتی

فصلنامه حقوق اداری

Administrative law

qjal.smtc.ac.ir
431 انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران

نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران

Journal of iranian association of electrical and electronics engineers

jiaeee.com
432 دانشگاه علوم پزشکي بابل

فصلنامه سلامت و سالمندی خزر

Quarterly journal of caspian health and aging

cjhaa.mubabol.ac.ir
433

دانش حقوق و مالیه

Knowledge of law and finance

malieh.dmk.ir
434

دو فصلنامه رویه حقوق خصوصی

Private law precedent

priv.ujsas.ac.ir
435

دو فصلنامه رویه حقوق عمومی

Publice law precedebt

pub.ujsas.ac.ir
436

فصلنامه مدیریت، اقتصاد و سیاستگذاری سلامت مبتنی بر شواهد

Journal of evidence based health policy, management and economics

journals.ssu.ac.ir/jebhpme
437

مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران

Iranian journal of crystallography and mineralogy

ijcm.ir
438

فصلنامه ایده های نوین روانشناسی

Journal of psychology new ideas

jnip.ir
439

فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت

Human resource management in the oil industry

iieshrm.ir
440 سازمان ثبت احوال کشور

مجله جمعیت

Population journal

populationmag.ir
441 موسسه نگاه مشرق میانه

موسسه نگاه مشرق میانه

Negah institute for social research and scientific communication

editing.nirp.ir
442 تحقیقات رفتارهای اجتماعی و سلامت

مجله تحقیقات رفتارهای اجتماعی و سلامت

Social behavior research and health journal

sbrh.ssu.ac.ir
443 انجمن مهندسی دریایی ایران

مجله بین المللی علوم دریایی و صنایع کشتی سازی

International journal of maritime technology

marine-eng.ir
444 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

Journal of Clinical and Basic Research

Journal of clinical and basic research

jcbr.goums.ac.ir
445 دانشگاه علوم پزشکی ایران

مجله داروشناسی و درمان شناسی ایران

Iranian journal of pharmacology and therapeutics

ijpt.iums.ac.ir
446 فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

Geographical researches quarterly journal

georesearch.ir
447 جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران

مجله پیشگیری از خودکشی

Journal of suicide prevention

isssp.ir
448 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

فصلنامه بهداشت کار و ارتقا سلامت

Occupational hygiene and health promotion journal

ohhp.ssu.ac.ir
449 پژوهشکده تاریخ اسلام

فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام

A quarterly journal of historical studies of islam

journal.pte.ac.ir
450 پژوهشکده علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

Advances in cognitive science

icssjournal.ir
451 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد

آرشیو بهداشت حرفه ای

Archives of occupational health

aoh.ssu.ac.ir
452 مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری وابسته به پژوهشکده علوم تولید مثل یزد

مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولیدمثل

International journal of reproductive biomedicine

ijrm.ir
453 پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

The journal of new advances in behavioral sciences

ijndibs.com
454 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

فصلنامه علمی پژوهشی مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی

Quarterly journal of applied issues in islamic education

qaiie.ir
455 بنیاد فرهنگی فرهود

مجله بین المللی اخلاق و سبک زندگی

International journal of ethics and life style

ijethics.com
456 دانشگاه خوارزمی

پژوهش های نوین فیزیک

Journal modern research physics

jmrph.khu.ac.ir
457 دانشکده علوم توانبخشی

عملکرد و ناتوانی

Function and disability

fdj.iums.ac.ir
458 معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت

Islamic life journal

islamiclifej.com
459 معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

قرآن و طب

Quranmed

quranmed.com
460 دانشگاه خوارزمی

نشریه سازه ها و زیر ساخت های عمرانی

Structures and infrastructures in civil engineering

sice.khu.ac.ir
461 دکتر

International Journal of Motor Control and Learning

International journal of motor control and learning

ijmcl.com
462 سازمان بیمه سلامت ایران

سازمان بیمه سلامت ایران

Iran health insurance organization

journal.ihio.gov.ir
463 مجله زنان و مامائی و سرطانهای زنان ایران

مجله زنان و مامائی و سرطانهای زنان ایران

Journal of obstetrics, gynecology and cancer research (jogcr)

jogcr.ir
464 انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

فصلنامه علمی-پژوهشی فرماندهی و کنترل

Command and control journal

ic4i-journal.ir
465 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مجله بین المللی نوآوری و فناوری در هنر و معماری

International journal of innovation and tectonics in art and architecture

ijiva-tabriziau.ir
466 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

مجله باستان شناسی

Journal of iranian center for archaeological research

journal.richt.ir/archj
467 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه

Parseh journal of archaeological studies

journal.richt.ir/mbp
468 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

فصلنامه حفاظت از بافتهای تاریخی

Conservation of historical area

journal.richt.ir/cha
469 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

فصلنامه ارتقای سلامت فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

Quarterly journal of health promotion: academy of medical sciences of islamic republic of iran

ijhp.ir
470 دانشگاه علوم پزشکی همدان

Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology

Avicenna journal of neuro psycho physiology

ajnpp.umsha.ac.ir
471 انجمن علمی ماهیان زینتی ایران

مجله علمی- پژوهشی بین المللی علوم آبزیان زینتی

injoar.com International journal of ornamental aquatics research

injoere.com
472 معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

مجله گزارش های نوروفیزیولوژی و علوم اعصاب

Journal of neurophysiology and neuroscience reports

jnnr.thums.ac.ir
473 معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

Journal of student research committee of torbat heydariyeh university of medical sciences

jsrc.thums.ac.ir
474 جامعه بین المللی توسعه و ارتباطات بین دانشگاهی

Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM)

Modern journal of language teaching methods (mjltm)

mjltm.org
475 دانشگاه علوم پزشکی تهران

دایره المعارف اخلاق پزشکی اسلامی

Encyclopedia of islamic medical ethics

eime.tums.ac.ir
476 دانشگاه علوم پزشکی تهران

اسناد چشم‌‌پزشکی فارسی

Archives of persian ophthalmology

apo.tums.ac.ir
477 مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی، جهاد دانشگاهی

پایش

Payesh health monitor

payeshjournal.ir
478 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

نشریه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات

International journal of information and communication technology research

ijict.itrc.ac.ir
479 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

فصلنامه مهارت آموزی

Quarterly journal of skill training

faslnameh.irantvto.ir
480 موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

فصلنامه مدیریت عملیات خدمات

Journal of services operation management

somjournal.ir
481 GMJM

GMJ Medicine

Gmj medicine

lifeneuro.de
482 دکتر

فصلنامه مهندسی عمران و سازه

Journal of civil engineering and structures

journals.lu.ac.ir/jces
483 دانشگاه لرستان

مجله تنوع جانوری

Journal of animal diversity

jad.lu.ac.ir
484 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

مجله گویش پژوهشی

Journal of dialect research

journal.richt.ir/jdr
485 فصلنامه جامعه شناسی فرهنگی

فصلنامه جامعه شناسی فرهنگی

فصلنامه جامعه شناسی فرهنگی

jcsjs.ir
486 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم(عج)

نشریه پرستاری و مراقبت های ویژه

نشریه پرستاری و مراقبت های ویژه

jccnursing.com
487 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب فلسفه،کلام و عرفان

Philosophy & theology & mysticism quarterly book review

hsbr.faslnameh.org
488 خانه کتاب

فصلنامه نقد کتاب فلسفه،کلام و عرفان

Philosophy & theology & mysticism quarterly book review

labr.faslnameh.org
489 فصلنامه بهداشت و طب پیشگیری در بحران

Journal of Health and Preventive Medicine in Crisis

فصلنامه بهداشت و طب پیشگیری در بحران

hpmic.ir
490 فرماندهی بهداری نیروی دریایی سپاه

مجله طب دریا

Journal of marine medicine

jmarmed.ir
491 دانشگاه هرمزگان

مجله ایرانی روانشناسی تکاملی و تربیتی

Iranian evolutionary and educational psychology journal

ieepj.hormozgan.ac.ir
492 پژوهش های بنیادین در معماری و شهرسازی

پژوهش های بنیادین در معماری و شهرسازی

Fundamental research in architecture and urbanization

jfrau.ir
493 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

Journal of Research in Health and Medical Sciences

Journal of research in health and medical sciences

jrhms.thums.ac.ir
494 مجله علوم روانشناختی

مجله علوم روانشناختی

Journal of psychoscience

psychologicalscience.ir
495 خصوصی/فرزانه ساسان پور

فصلنامه شهرهای آینده

Journal of future cities

jvfc.ir
496 دانشگاه خوارزمی

تاریخ شهر و شهر نشینی در ایران و اسلام

The history of city and ubanism in iran and islam

urbanhistory.khu.ac.ir
497 بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری

مطهری پژوهشی

The mutahhari review

mutahharireview.ir
:: jrn web sites ::
498 موسسه دانش ورزش و تندرستی نوتریکا

Journal of Sport Nutrition and Metabolism

Journal of sport nutrition and metabolism

journalsnm.com
:: journal web sites ::
499

فصلنامه دستاوردهای حسابداری ارزشی و رفتاری

Valued and behavioral accountings achievements

rmdc.khu.ac.ir
500 دانشگاه لرستان

آنالیز ریاضی و بهینه سازی محدب

Mathematical analysis and convex optimization

maco.lu.ac.ir
501 دانشگاه علوم پزشکی ایلام

plant biotechnology persa

Plant biotechnology persa

pbp.medilam.ac.ir
502 مجله علمی گل و گیاهان زینتی

مجله علمی گل و گیاهان زینتی

Journal of flower and ornamental plants

flowerjournal.ir
503 مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا

فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی

The interdisciplinary quarterly of fundamental researches on humanities

frh.sccsr.ac.ir
504 مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا

فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی

The interdisciplinary quarterly of applied researches on islamichumanities

arh.sccsr.ac.ir
505 دانشگاه علوم پزشکی ایران

Journal of Research in Orthopedic Science

Journal of research in orthopedic science

jros.iums.ac.ir
506 انجمن ژنتیک ایران

فصلنامه ژنتیک نوین

فصلنامه ژنتیک نوین

mg.genetics.ir
507 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

فصلنامه دانشگاه و توسعه

Journal of university and development

jud.irphe.ac.ir
508 دانشگاه علوم پزشکی قم

Journal of Vessels and Circulation

Journal of vessels and circulation

jvessels.muq.ac.ir
509 دانشگاه خوارزمی

دراسات فی السردانیه العربیه

Studies in arabic narratology

san.khu.ac.ir
510 خصوصی

نشریه سیاست و رهبری آموزش عالی

The journal of higher education policy and leadership

johepal.com
511 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

فارسی

انگلیسی

military-health.ir
512 دانشگاه رجاء

فصلنامه مدل های کمی مدیریت

فصلنامه مدل های کمی مدیریت

qmm.raja.ac.ir
513 دانشگاه رجاء

فصلنامه نظریه های نوین حسابداری

فصلنامه نظریه های نوین حسابداری

mta.raja.ac.ir
514 دانشگاه رجاء

فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی

فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی

tfe.raja.ac.ir
515 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مجله تحقیقات علوم رفتاری

Journal of research in behavioural sciences

rbs.mui.ac.ir
516 دانشگاه لرستان

فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی

فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی

gsma.lu.ac.ir
517 دانشگاه گنبد کاووس

مطالعات زبانشناسی کاربردی انتقادی

Critical applied linguistics studies

cals.gonbad.ac.ir
518 فصلنامه توانمندسازی زنان و جامعه پایدار

توانمندسازی زنان و جامعه پایدار

Women empowerment and sustainable society

womenresearch.ir
519 فرهنگستان هنر

پژوهشنامه فرهنگستان هنر

Pazhouhesh nameh-e farhangestan-e honar

pazhouheshnameh.ir
520 دانشگاه خوارزمی

دوفصلنامه روش شناسی تفسیر قرآن

Methodology of quran interpretation

mqi.khu.ac.ir
521 فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای

فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای

The quarterly journal of interdisciplinary legal research

ilrjournal.ir
522 مرکز نشر و تحقیقات علمی ایران

مرکز نشر و تحقیقات علمی ایران

Scientific research publishing house

srpub.org
523 دانشگاه علوم پزشکی ایلام

مجله آسیب های روانی اجتماعی

Journal of social psychological injuries

jpsi.medilam.ac.ir
524 مجله ریاضیات و کاربردها

مجله ریاضیات و کاربردها

Journal of mathematics and applications

mathapp.ir
525 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مجله کنترل: نسخه انگلیسی

Journal of control: english edition

jocee.kntu.ac.ir
526 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مجله تحقیقات نظام سلامت

Journal of health system research

hsr.mui.ac.ir
527 دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

مجله تخصصی مطالعات هنر و سلامت

مجله تخصصی مطالعات هنر و سلامت

arthealthmag.nums.ac.ir
528 لواء الحمد

لواء الحمد

لواء الحمد

lava-al-hamd.ir
529 سفینه النجاه

سفینه النجاه

سفینه النجاه

safinah-al-nejat.ir
530 دانشگاه علوم پزشکی همدان

مجله بین رشته ای دین و سلامت ابن سینا

Avicenna interdisciplinary journal of religion and health

aijrh.umsha.ac.ir
531 دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

Journal of Currant Research in Medicine and Epidemiology

Journal of currant research in medicine and epidemiology

jcrme.nums.ac.ir
532 سالنامه جراحی چاقی

سالنامه جراحی چاقی

Annals of bariatric surgery

annbsurg.iums.ac.ir
533 دو ماهنامه انجمن حسابرسان داخلی ایران

دو ماهنامه حسابرسان داخلی

Internal auditors magazine

iaiamagazine.ir
534 فرهنگستان هنر

گلستان هنر

Golestan_e_honar

golestanehonar.ir
535 دانشکده پرستاری بانک ملی ایران

طب خانواده

Family medicine

journalfaculty.ir
536 فصلنامه سفینه

فصلنامه سفینه

Safineh journal

safinahmagazine.ir
537 بهداری کل ناجا

فصل نامه علمی پژوهشی طب انتظامی

Journal of police medicine

jpmed.ir
538 انجمن مدیریت بهره وری ایران

نشریه پژوهش مدیریت بهره وری

Journal of productivity management research

jpmr.ir
539 دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

نگرش های جدید در سلامت معنوی

Journal of spiritual health

spiritual-health.ir
540 انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران

نشریه کیفیت و بهره وری

Quality and productivity journal

qpj.ir
541 فرهنگستان هنر

مطالعات عالی هنر

Advanced studies of art

art-studies.ir
542 فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی

فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی

Journal of assessment and research in counseling and psychology

jarac.iranmehr.ac.ir
543 دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

Scientific journal of iranshahr university of medical sciences

sjiums.irshums.ac.ir
544 موسسه مشاوره شناختی ذهن آسا

دوفصلنامه مطالعات و تازه های روانشناختی نوجوان و جوان

Biquarterly journal of studies and psychological news in adolescents and youth

jayps.iranmehr.ac.ir
545 فصلنامه بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان

فصلنامه تخصصی بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان

Zoonosis

zoonosis.ir
546 دانشگاه علوم پزشکی تهران

رویش در آموزش علوم پزشکی

Rooyesh

royesh.tums.ac.ir
547 مجله بین المللی مدیریت و حسابداری پیشرفته

مجله بین المللی مدیریت و حسابداری پیشرفته

International journal of advanced management and accounting

ijamac.com
548 عصب روان شناسی بالینی ورزشی

مجله عصب روانشناسی بالینی ورزشی

Journal of clinical sport neuropsychology

jcsnp.ir
549 فعالیت بدنی در کودکان

Physical Activity in Children

Physical activity in children

pachjournal.com
550 فعالیت بدنی و سالمندی

Physical Activity and Aging

Physical activity and aging

paajournal.com
551 روان‌شناسی آموزش و یادگیری

روان‌شناسی آموزش و یادگیری

Psychology of teaching and learning

aapjournal.com
552 فصلنامه رویکرد انسانی در مطالعات ورزش

فصلنامه رویکرد انسانی در مطالعات ورزشی

Journal of humanistic approach to sport and exercise studies

hasesjournal.com
553 انجمن مددکاران اجتماعی ایران

فصلنامه مددکاری اجتماعی و سلامت اجتماعی

Social work and social health quarterly

swash.socialwork.ir
554 انجمن مددکاران اجتماعی ایران

فصلنامه مددکاری اجتماعی و بهزیستی اجتماعی

Social work and social well-being quarterly

swasw.socialwork.ir
555 دانشگاه لرستان

کنکاشی نوین در تعلیم و تربیت

Journal of academic inquiry in education

jaie.lu.ac.ir
556 فصلنامه روانشناسی زن

فصلنامه روانشناسی زن

Psychology of woman quarterly

psychowoman.ir
557 انجمن روانشناسی ایران

روانشناسی سلامت بالینی

Clinical health psychology

chp-ipa.ir
558 انجمن روانشناسی ایران

نشریه بین المللی روانشناسی

International journal of psychology

ijpb.ir
559 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

مجله مطالعات سیاست بین الملل

International politics studies journal (ipsj)

ipsj.iauh.ac.ir
560 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

فصلنامه سیستم های اطلاعاتی هوشمند

Intelligent information systems journal

jiis.iauh.ac.ir
561 شرکت مدیریت شبکه برق ایران

Journal of Energy Markets

Journal of energy markets

ijoem.ir
562 مرکز مدیریت حوزه های علمیه

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تبلیغ دینی

Religion adv.

fmtd.ismc.ir
563 مرکز مدیریت حوزه های علمیه

مبلغان

مبلغان

moballeghan.ismc.ir
564 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

مجله طب دامپزشکی جایگزین

Journal of alternative veterinary medicine

joavm.kazerun.iau.ir
565 مرکز مدیریت حوزه های علمیه

سفیر امین

Safir amin

safireamin.ismc.ir
566 اختلال های عصبی تحولی

مجله اختلالهای عصبی تحولی

Iranian journal of neurodevelopmental disorders

jndd.ir
567 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تازه های پژوهشی روان تنی

Current psychosomatic research

cpr.mazums.ac.ir
568 اقتصاد و بازار کشاورزی

اقتصاد و بازار کشاورزی

Agricultural market and economics

ame.sanru.ac.ir
569 نشریه تخصصی آرمان‌شهر کودکان

نشریه تخصصی آرمان‌شهر کودکان

Kids utopia journal and research center

kids-u.ir
570 دانشگاه معارف اسلامی

مطالعات معارف حدیثی

Studies in the maaref of hadith

hadith.maaref.ac.ir
571 شرکت رایان ورزش آریانا

)Journal of Sport Injury Prevention and Biomechanics

Journal of sport injury prevention and biomechanics

jsipb.ir
572 سازمان غذا و دارو

مجله علوم غذا و دارو

Journal of food and drug sciences

jfds.fda.gov.ir
573 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت

نشریه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت

Journal of research on issues of education

isoedmag.ir
574 فصلنامه سلامت و آموزش در اوان کودکی

فصلنامه سلامت و آموزش در اوان کودکی

فصلنامه سلامت و آموزش در اوان کودکی

jeche.ir
575 مرکز آموزش مدیریت دولتی

فصلنامه تخصصی آموزش مدیریت دولتی

Public administration training journal

patjournal.smtc.ac.ir
576 مرکز آموزش مدیریت دولتی

فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری

Journal of administrative studies and researches

jasr.smtc.ac.ir
577 مجله ژنتیک و ژنومیک انسانی

Journal of Human Genetics and Genomics

Journal of human genetics and genomics

humangeneticsgenomics.ir
578 مجله مراقبت و سلامت در اتاق عمل ابن سینا

Avicenna journal of Care and Health in Operating Room

Avicenna journal of care and health in operating room

ajchor1.umsha.ac.ir
579 فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی

فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی

Journal of applied microbiology in food industry

amfi.ir
580 مرکز مدیریت حوزه های علمیه

ماهنامه خانواده مبلغان

ماهنامه خانواده مبلغان

mobaleghankhanvade.ismc.ir
581 دانشگاه لرستان

Advanced Nanoelectronic Letters

Advanced nanoelectronic letters

anl.lu.ac.ir
582 دانشگاه لرستان

آینده پژوهی در مطالعات علوم انسانی

Futurology in humanities studies

api.lu.ac.ir
583 انجمن علمی ماهیان زینتی ایران

International Journal of Veterinary Research

International journal of veterinary research

injvr.com
584 دانشگاه یاسوج

Journal of Green Polymers

Journal of green polymers

jgp.yu.ac.ir
585 دانشگاه یاسوج

Frontiers Organic Letters

Frontiers organic letters

fol.yu.ac.ir
586 دانشگاه یاسوج

Iranian Journal of Livestock Science

Iranian journal of livestock science

ijls.yu.ac.ir
587 انجمن خوردگی ایران

علوم و مهندسی خوردگی

Corrosion sciences and engineering

journal.ica.ir
588 تحقیقات جدید در علوم انسانی

تحقیقات جدید در علوم انسانی

New research in human sciences

jnrihs.ir
589 مطالعات حقوق

مطالعات حقوق

Law studies

jlawst.ir
590 رویکردهای پژوهشی نو در علوم مدیریت

رویکردهای پژوهشی نو در علوم مدیریت

New research approaches in management sciences

jnraims.ir
591 شرکت صنایع پمپیران

نشریه تخصصی پمپ

نشریه تخصصی پمپ

journal.pumpiran.com
592 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام

تحقیق و توسعه سلامت

Health research and development

jhrd.trjums.ac.ir
593 دانشگاه علوم پزشکی ایلام

مجله پیراپزشکی و سلامت

Journal of paramedicine and health

jph.medilam.ac.ir
594 دانشگاه هرمزگان

Iranian Journal of Educational Research

Iranian journal of educational research

ijer.hormozgan.ac.ir
595 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اگرومکاترونیک

Journal of agromechatronics

jamt.sanru.ac.ir
596 اندیشکده بین المللی کرامت انسانی

فصلنامه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی

Islamic human rights and human dignity

ihumandignity.ir
597 انجمن علمی حقوق کودک ایران

فصلنامه حقوق کودک

Child rights journal

childrightsjournal.ir
598 انجمن مطالعات روان درمانی ایران

a

A

jpsa.ir
599 انتشارات موج سبز

International Journal of Biology Reports

International journal of biology reports

injbir.com
600 دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

دانش پرستاری

Knowledge of nursing

knjournal.ir
601 مرکز تصویربرداری نگین ساری

مجله علوم پزشکی نگین

Negin journal of medical sciences

neginjm.com
602 بنیان پویا پژوه اندیشه

زبان‌ کاوی کاربردی

Journal of studies in applied language (jsal)

jsal.ierf.ir
603 دانشگاه خوارزمی

فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

Geography and tourism planning quarterly

gtp.khu.ac.ir