آغاز طرح بهسایت با اولین گام های بهسازی سایت شرکت

طرح بهسایت با اولین گام های بهسازی سایت شرکت آغاز شد. در بهسازی اولیه دسترسی سریع به اطلاعات و اسناد و نیز زیبایی ظاهری پایگاه مد نظر بوده است.