جدول محصولات شرکت

عنوان سامانه تحت وب معرفی مشتریان آزمایش آموزش کاتالوگ روش خرید

برنامه پایه (مدیریت پایگاه وب) icon icon icon icon icon buy

سامانه مدیریت پایگاه نشریه icon icon icon icon icon buy

سامانه مدیریت پایگاه همایش icon icon icon icon icon buy

سامانه مدیریت پایگاه انجمن icon icon icon icon icon buy

سامانه مدیریت پایگاه دانشگاه icon icon icon icon icon buy

سامانه مدیریت طرح ها icon icon icon icon icon buy

سامانه داده های پژوهشی icon icon icon icon icon buy

سامانه کارنامه هیات علمی icon icon icon icon icon buy

سامانه ثبت نام و آزمون icon icon icon icon icon buy

سایر سامانه های شرکت icon icon icon icon icon buy