سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات) راه اندازی شد

رونوشت دوم سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات) بر روی سرورهای قدرتمند دانشگاه علوم پزشکی تهران نصب و راه اندازی شد.

برای استقاده از این برنامه می توانید از آدرس http://semat.tums.ac.ir مراجعه کنید.


شایان ذکر است نصب برنامه و توزیع اطلاعات در مراکز مختلف، تبعیت از سیاسیت های پدافند غیر عامل و نوعی حصول اطمینان از برپایی و دسترس پذیری سیستم های اطلاعاتی است.