فهرست تغییرات برنامه از نسخه 1290 تا نسخه 1579منتشر شد

تغییراتی برای رفع اشکالات و سهولت کار با برنامه در بخش‌هایی از برنامه (از نسخه 1290 تا نسخه 1579) ایجاد گردید. تغییرات انجام شده را در بخش تعییرات برنامه ببینید: (کلیک کنید)