برگزاری دومین دوره آزمون اینترنتی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران

دومین دوره آزمون اینترنتی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران با کمک سامانه آموزش منابع انسانی (مبنی بر یکتاوب) برگزار شد. اطلاعات بیشتر را در نشانی برنامه ببینید:

http://www.iums.ac.ir/hre/