طرح توسعه پایگاه اینترنتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

پایگاه‌های اینترنتی نا استوار و سردرگم کننده، فقدان اطلاعات مورد نیاز کاربران یا دشواری دسترسی به آنها، قالب‌های ناهمگون طراحی صفحات، عدم به‌کارگیری موثر وب برای انجام روند‌های اداری و اجرایی و به‌روز‌نبودن و اشتباهات زیاد در اطلاعات ارایه شده در پایگاه‌های اینترنتی تعداد زیادی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور حاکی از نقص‌های موجود در زمینه استفاده صحیح و مطلوب از فناوری وب در کشور ما می‌باشد.