تغییرات نسخه 1037

تغییرنسخه
امکان ایجاد پیوند درون صفحه‌ای در ویرایشگر برنامه فراهم شد.1037
تغییراتی در ظاهر ویرایشگر ایجاد شد و توضیحاتی به آن افزوده شد. 1037
افزودن دکمه ویرایش فرم‌ها به صورت مستقیم برای تسهیل ویرایش توضیحات و مشخصات فرم‌ها انجام شد.1037